Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1. Mooseksen kirja
2. Mooseksen kirja
3. Mooseksen kirja
4. Mooseksen kirja
5. Mooseksen kirja
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
1. Samuelin kirja
2. Samuelin kirja
1. Kuninkaiden kirja
2. Kuninkaiden kirja
1. Aikakirja 
2. Aikakirja 
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja
Jobin kirja
Psalmien kirja
Sananlaskujen kirja
Saarnaajan kirja
Laulujen laulu
Jesajan kirja
Jeremian kirja
Valitusvirret
Hesekielin kirja
Danielin kirja
Hoosean kirja
Joelin kirja
Aamoksen kirja
Obadjan kirja
Joonan kirja
Miikan kirja
Nahumin kirja
Habakukin kirja
Sefanjan kirja
Haggain kirja
Sakarjan kirja
Malakian kirja
Matteuksen
Markuksen
Luukkaan
Johanneksen
Apostolien teot
Kirje roomalaisille
1. Kirje korinttilaisille
2. Kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille
Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille
Kirje kolossalaisille
1. Kirje tessalonikalaisille
2. Kirje tessalonikalaisille
1. Kirje Timoteukselle
2. Kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle
Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Jaakobin kirje
1. Pietarin kirje
2. Pietarin kirje
1. Johanneksen kirje
2. Johanneksen kirje
3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje
Johanneksen ilmestys
 
 

 
 
translate into
1. Aikakirja  Chapter1
 
1 Adam, Set, Enos,
 
2 Kenan, Mahaleel, Jared,
 
3 Henok, Metusala, Lamek,
 
4 Noa, Sem, Ham ja Japhet.
 
5 Japhetin lapset:Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras.
 
6 Gomerin lapset:Askenas, Riphatja, Togarma.
 
7 Niin myös Javanin lapset:Elisa ja Tarsisa, Kittim ja Dodanim.
 
8 Hamin lapset:Kus, Mitsraim, Put ja Kanaan.
 
9 Ja Kusin lapset:Seba, Hevila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raeman lapset:Sjeba ja Dedan.
 
10 Kus siitti Nimrodin:tämä rupesi olemaan voimallinen maalla.
 
11 Mistraim siitti Ludim, Anamim, Lehabim, Naphutim,
 
12 Niin myös Patrusim ja Kaluhim, joista Philistealaiset ovat tulleet ja Kaphtorim.
 
13 Kanaan siitti Zidonin esikoisensa ja Hetin,
 
14 Niin myös Jebusin, Amorin ja Gergosin,
 
15 Ja Hevin, Arkin ja Sinin,
 
16 Ja Arvadin, Zemarin ja Hematin.
 
17 Semin lapset:Elam, Assur, Arphaksad, Lud ja Aram, Uts, Hul, Geter ja Masek.
 
18 Arphaksad siitti Salan, ja Sala siitti Eberin.
 
19 Eberille oli syntynyt kaksi poikaa:yhden nimi oli Peleg, että hänen aikanansa oli maa jaettu, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.
 
20 Joktan siitti Almodadin ja Salephin, Hatsarmavetin ja Jaran,
 
21 Hadoramin, Usalin ja Diklan,
 
22 Ebalin, Abimaelin ja Sjeban,
 
23 Ophirin, Hevilan ja Jobadin:nämät ovat kaikki Joktanin lapset.
 
24 Sem, Arphaksad, Sala,
 
25 Eber, Peleg, Regu,
 
26 Serug, Nahor, Tara,
 
27 Abram, se on Abraham.
 
28 Abrahamin lapset:Isaak ja Ismael.
 
29 Nämät ovat heidän sukukuntansa:Ismaelin esikoinen Nebajot, Kedar, Adbeel ja Mibsam,
 
30 Misma, Duma, Masa, Hadad ja Tema,
 
31 Jetur, Naphis ja Kedma:nämät ovat Ismaelin lapset.
 
32 Keturan Abrahamin toisen emännän lapset, jotka hän synnytti:Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak ja Sua; ja Joksanin lapset:Sjeba ja Dedan.
 
33 Midianin lapset:Epha, Epher, Henok, Abida ja Eldaa. Nämät ovat kaikki Keturan lapset.
 
34 Ja Abraham siitti Isaakin. Isaakin lapset olivat Esau ja Israel.
 
35 Esaun lapset:Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Korah.
 
36 Eliphan lapset:Teman, Omar, Zephi, Gaetan, Kenas, Timna ja Amalek.
 
37 Reguelin lapset:Nahat, Sera, Samma ja Missa.
 
38 Seirin lapset:Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan.
 
39 Lotanin lapset:Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna.
 
40 Sobalin lapset:Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat:Aija ja Ana.
 
41 Anan lapset:Dison. Disonin lapset:Hamran, Esban, Jitran ja Karan.
 
42 Etserin lapset:Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset:Uts ja Aran.
 
43 Nämät ovat kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maalla, ennenkuin yksikään kuningas hallitsi Israelin lasten seassa:Bela Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.
 
44 Ja kuin Bela oli kuollut, tuli Jobab Seran poika Botsrasta kuninkaaksi hänen siaansa.
 
45 Kuin Jobab oli kuollut, tuli Husam kuninkaaksi hänen siaansa, Temanilaisten maalta.
 
46 Kuin Husam oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Hadad Bedadin poika, joka löi Midianilaiset Moabilaisten kedolla; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.
 
47 Kuin Hadad oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Samla Masrekasta.
 
48 Kuin Samla oli kuollut, tuli Saul Rehobotin virran tyköä kuninkaaksi hänen siaansa.
 
49 Kuin Saul oli kuollut, tuli Baal Hanan Akborin poika kuninkaaksi hänen siaansa.
 
50 Kuin Baal Hanan oli kuollut, hallitsi hänen siassansa Hadad; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pagi. Ja hänen emäntänsä nimi oli Mehetabeel, Matredin tytär, Mehasabin tyttären.
 
51 Kuin Hadad oli kuollut, olivat ruhtinaat Edomissa:ruhtinas Timna, ruhtinas Alja, ruhtinas Jetet,
 
52 Ruhtinas Oholibama, ruhtinas Ela, ruhtinas Pinon,
 
53 Ruhtinas Kenas, ruhtinas Teman, ruhtinas Mibtsar,
 
54 Ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iram:nämät ovat Edomin ruhtinaat.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ Next ]