Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Genesis
Exodus
Levítikus
Númeri
Deuteronómium
Josua
Rigters
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Konings
2 Konings
1 Kronieke
2 Kronieke
Esra
Nehemía
Ester
Job
Psalms
Spreuke
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliedere
Eségiël
Daniël
Hoséa
Joël
Amos
Obadja
Jona
Miga
Nahum
Hábakuk
Sefánja
Haggai
Sagaría
Maleági
Matthéüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelinge
Romeine
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galásiërs
Efésiërs
Filippense
Kolossense
1 Thessalonicense
2 Thessalonicense
1 Thimótheüs
2 Thimótheüs
Titus
Filémon
Hebreërs
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring
 
 

 
 
translate into
Sagaría Chapter1
 
1 In die agtste maand, in die tweede jaar van Daríus, het die woord van die HERE gekom tot Sagaría, die seun van Berégja, die seun van Iddo, die profeet, en gesê:
 
2 Die HERE was baie vertoornd op julle vaders.
 
3 So moet jy dan aan hulle sê:So spreek die HERE van die leërskare:Keer terug na My, spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare.
 
4 Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeëre profete geroep en gesê het:So sê die HERE van die leërskare:Bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke; maar hulle het nie gehoor en na My nie geluister nie, spreek die HERE.
 
5 Julle vaders--waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe?
 
6 Maar my woorde en my insettinge wat Ek my knegte, die profete, beveel het, het dit julle vaders nie ingehaal nie, sodat hulle tot inkeer gekom en gesê het:Soos die HERE van die leërskare Hom voorgeneem het om aan ons te doen ooreenkomstig ons weë en ons werke, so het Hy met ons gedoen?
 
7 Op die vier en twintigste dag van die elfde maand, dit is die maand Sebat, in die tweede jaar van Daríus, het die woord van die HERE tot die profeet Sagaría, die seun van Berégja, die seun van Iddo, gekom en gesê:
 
8 Ek het in die nag 'n gesig gesien--daar was 'n man wat op 'n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was; en agter hom was daar bruin, vos en wit perde.
 
9 Toe sê ek:Wat beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord my:Ek sal jou toon wat dit beteken.
 
10 En die man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en gesê:Dit is hulle wat die HERE gestuur het om die aarde te deurkruis.
 
11 Daarop het hulle die Engel van die HERE, wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en gesê:Ons het die aarde deurkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig.
 
12 Daarop het die Engel van die HERE aangehef en gesê:HERE van die leërskare, hoe lank nog bly U sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda waarop U alreeds sewentig jaar vertoornd was?
 
13 Toe antwoord die HERE die engel wat met my gespreek het, goeie woorde, troosvolle woorde.
 
14 Daarop sê die engel wat met my gespreek het:Roep en sê:So spreek die HERE van die leërskare:Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer;
 
15 maar Ek is grootliks vertoornd oor die sorglose nasies wat, terwyl Ek 'n weinig vertoornd was, die onheil aangehelp het.
 
16 Daarom, so sê die HERE:Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; my huis sal daarin gebou word, spreek die HERE van die leërskare, en 'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word.
 
17 Roep verder en sê:So spreek die HERE van die leërskare:My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die HERE sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies.
 
18 En ek het my oë opgeslaan en gekyk--daar was vier horings.
 
19 Toe sê ek aan die engel wat met my gespreek het:Wat beteken dit? En hy antwoord my:Dit is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het.
 
20 Daarop toon die HERE my vier smede.
 
21 Toe sê ek:Wat kom hulle maak? En Hy antwoord en sê:Dit is die horings wat Juda só verstrooi het dat niemand sy hoof opgehef het nie; maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp wat die horing teen die land van Juda opgesteek het om dit te verstrooi.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ Next ]