Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Genesis
Exodus
Levítikus
Númeri
Deuteronómium
Josua
Rigters
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Konings
2 Konings
1 Kronieke
2 Kronieke
Esra
Nehemía
Ester
Job
Psalms
Spreuke
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliedere
Eségiël
Daniël
Hoséa
Joël
Amos
Obadja
Jona
Miga
Nahum
Hábakuk
Sefánja
Haggai
Sagaría
Maleági
Matthéüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelinge
Romeine
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galásiërs
Efésiërs
Filippense
Kolossense
1 Thessalonicense
2 Thessalonicense
1 Thimótheüs
2 Thimótheüs
Titus
Filémon
Hebreërs
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring
 
 

 
 
translate into
Hooglied Chapter1
 
1 Die hooglied van Salomo.
 
2 Laat hy my kus met kusse van sy mond; want u liefde is kosteliker as wyn.
 
3 U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is; daarom het die jonkvroue u lief.
 
4 Trek my agter u aan, laat ons gou maak! Die koning het my in sy binnekamers gebring. Ons wil juig en ons in u verheug, ons wil u liefde prys meer as wyn. Met reg het hulle u lief.
 
5 Ek is bruin gebrand maar lieflik, o dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo.
 
6 Moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is, omdat die son my verbrand het nie:die seuns van my moeder was toornig op my; hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde; my eie wingerd het ek nie opgepas nie.
 
7 Vertel my tog, my sielsbeminde, waar laat u wei, waar laat u smiddags die vee lê en rus? Want waarom sou ek wees soos een wat haar met 'n sluier toedraai by die kuddes van u metgeselle?
 
8 As u dit self nie weet nie, mooiste onder die vroue, gaan dan uit op die spore van die skape en laat u bokkies wei by die hutte van die herders.
 
9 Met die perde voor 'n wa van Farao vergelyk ek u, my vriendin!
 
10 Lieflik is u wange tussen die kettinkies, u hals in die snoere.
 
11 Ons sal vir u goue kettinkies maak met silwerknoppe.
 
12 So lank as die koning aan sy tafel was, het my nardus sy geur gegee.
 
13 My beminde is vir my 'n bossie mirre wat tussen my borste rus.
 
14 My beminde is vir my 'n tros henna-blomme in die wingerde van Éngedi.
 
15 Hoe mooi is u tog, my vriendin! Hoe mooi is u tog, u oë is soos duiwe!
 
16 Hoe mooi is u tog, my beminde, ja lieflik; ook is ons bed in die groenigheid.
 
17 Die balke van ons huise is seders, ons paneelwerk sipresse.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next ]