Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
1 Cronici Capitolul1
 
1 Adam, Set, Enoş,
 
2 Cainan, Mahalaleel, Iared,
 
3 Henoc, Metusala, Lamec,
 
4 Noe, Sem, Ham şi Iafet.
 
5 Fiii lui Iafet: Gomer şi Magog şi Madai şi Iavan şi Tubal şi Meşec şi Tiras.
 
6 Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz şi Rifat şi Togarma.
 
7 Şi fiii lui Iavan: Elişa şi Tarsis, Chitim şi Dodanim.
 
8 Fiii lui Ham: Cuş şi Miţraim, Put şi Canaan.
 
9 Şi fiii lui Cuş: Seba şi Havila şi Sabta şi Raema şi Sabteca. Şi fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.
 
10 Şi Cuş a născut pe Nimrod, el a început să fie puternic pe pământ.
 
11 Şi Miţraim a născut pe Ludim şi pe Anamim şi pe Lehabim şi Naftuhim,
 
12 Şi pe Patrusim şi pe Casluhim, (din care au venit filistenii) şi pe Caftorim.
 
13 Şi Canaan a născut pe Sidon întâiul său născut şi pe Het,
 
14 Pe iebusiţi de asemenea şi pe amoriţi şi pe ghirgasiţi,
 
15 Şi pe hiviţi şi pe archiţi şi pe siniţi,
 
16 Şi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şi pe hamatiţi.
 
17 Fiii lui Sem: Elam şi Aşur şi Arpacşad şi Lud şi Aram şi Uz şi Hul şi Gheter şi Meşec.
 
18 Şi Arpacşad a născut pe Şelah şi Şelah a născut pe Eber.
 
19 Şi lui Eber i-au fost născuţi doi fii, numele unuia era Peleg; deoarece în zilele lui pământul a fost împărţit; şi numele fratelui său era Ioctan.
 
20 Şi Ioctan a născut pe Almodad şi pe Şelef şi pe Haţarmavet şi pe Ierah,
 
21 Pe Hadoram de asemenea şi pe Uzal şi pe Dicla,
 
22 Şi pe Ebal şi pe Abimael şi pe Seba,
 
23 Şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
 
24 Sem, Arpacşad, Şelah,
 
25 Eber, Peleg, Rehu,
 
26 Serug, Nahor, Terah,
 
27 Avram, acelaşi este Avraam.
 
28 Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.
 
29 Acestea sunt generaţiile lor, întâiul născut din Ismael: Nebaiot; apoi Chedar şi Adbeel şi Mibsam,
 
30 Mişma şi Duma, Masa, Hadad şi Tema,
 
31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
 
32 Şi fiii Cheturei, concubina lui Avraam, ea a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah. Şi fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.
 
33 Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Henoc şi Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
 
34 Şi Avraam a născut pe Isaac. Fiii lui Isaac: Esau şi Israel.
 
35 Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel şi Ieuş şi Iaalam şi Core.
 
36 Fiii lui Elifaz: Teman şi Omar, Ţefi şi Gatam, Chenaz şi Timna şi Amalec.
 
37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
 
38 Şi fiii lui Seir: Lotan şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţer şi Dişan.
 
39 Şi fiii lui Lotan: Hori şi Homam; şi Timna era sora lui Lotan.
 
40 Fiii lui Şobal: Alian şi Manahat şi Ebal, Şefi şi Onam. Şi fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana.
 
41 Fiii lui Ana: Dişon. Şi fiii lui Dişon: Amram şi Eşban şi Itran şi Cheran.
 
42 Fiii lui Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
 
43 Şi aceştia sunt împăraţii care au domnit în ţara lui Edom înainte ca vreun împărat să fi domnit peste copiii lui Israel: Bela fiul Beor; şi numele cetăţii lui era Dinhaba.
 
44 Şi după ce Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah din Boţra, a domnit în locul lui.
 
45 Şi după ce Iobab a murit, Huşam din ţara temaniţilor a domnit în locul lui.
 
46 Şi după ce Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madian în câmpul lui Moab, a domnit în locul lui, şi numele cetăţii lui era Avit.
 
47 Şi după ce Hadad a murit, Samla, din Masreca, a domnit în locul lui.
 
48 Şi după ce Samla a murit, Saul, din Rehobot, de lângă râu a domnit în locul lui.
 
49 Şi după ce Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Ahbor, a domnit în locul lui.
 
50 Şi după ce Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui şi numele cetăţii lui era Pai; şi numele soţiei lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
 
51 Hadad a murit de asemenea. Şi conducătorii lui Edom erau: conducătorul Timna, conducătorul Alia, conducătorul Ietet,
 
52 Conducătorul Oholibama, conducătorul Ela, conducătorul Pinon,
 
53 Conducătorul Chenaz, conducătorul Teman, conducătorul Mibţar,
 
54 Conducătorul Magdiel, conducătorul Iram. Aceştia sunt conducătorii lui Edom.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ pagina următoare ]