Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1.Mosebog
2.Mosebog
3.Mosebog
4.Mosebog
5.Mosebog
Josva
Dommer
Ruth
1.Samuel
2.Samuel
1.Kongebog
2.Kongebog
1.Krønikebog
2.Krønikebog
Ezra
Nehemias
Ester
Job
Salmerne
Ordsprogene
Prædikeren
Højsangen
Esajas
Jeremias
Jeremias
Ezekiel
Daniel
Hoseas
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanias
Haggaj
Zakarias
Malakias
Matthæus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes G.
Romerne
1.Korinther
2.Korinther
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolossenserne
1.Thessaloniker
2.Thessaloniker
1.Timotheus
2.Timotheus
Titus
Filemon
Hebræerne
Jakob
1.Peter
2.Peter
1.Johannes
2.Johannes
3.Johannes
Judas
Aabenbaring
 
 

 
 
translate into
Apostlenes G. Chapter1
 
1 Den første Bog skrev jeg, o Theofilus! om alt det, som Jesus begyndte både at gøre og lære,
 
2 indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligånd;
 
3 for hvem han også, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige.
 
4 Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke måtte vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, "hvorom," sagde han, "I have hørt af mig.
 
5 Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligånd om ikke mange Dage."
 
6 Som de nu vare forsamlede, spurgte de ham og sagde:"Herre! opretter du på denne Tid Riget igen for Israel?"
 
7 Men han sagde til dem:"Det tilkommer ikke eder at kende Tider eller Timer, hvilke Faderen har fastsat i sin egen Magt.
 
8 Men I skulle få Kraft, når den Helligånd kommer over eder; og I skulle være mine Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende."
 
9 Og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de så derpå, og en Sky tog ham bort fra deres Øjne.
 
10 Og som de stirrede op imod Himmelen, medens han for bort, se, da stode to Mænd hos dem i hvide Klæder,
 
11 og de sagde:"I galilæiske Mænd, hvorfor stå I og se op imod Himmelen? Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igen på samme Måde, som I have set ham fare til Himmelen."
 
12 Da vendte de tilbage til Jerusalem fra det Bjerg, som kaldes Oliebjerget og er nær ved Jerusalem, en Sabbatsvej derfra.
 
13 Og da de kom derind, gik de op på den Sal, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn og Simon Zelotes, og Judas, Jakobs Søn.
 
14 Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Bønnen tillige med nogle Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre.
 
15 Og i disse Dage stod Peter op midt iblandt Brødrene og sagde:(og der var en Skare samlet på omtrent hundrede og tyve Personer):
 
16 "I Mænd, Brødre! det Skriftens Ord burde opfyldes, som den Helligånd forud havde talt ved Davids Mund om Judas, der blev Vejleder for dem, som grebe Jesus;
 
17 thi han var regnet iblandt os og havde fået denne Tjenestes Lod.
 
18 Han erhvervede sig nu en Ager for sin Uretfærdigheds Løn, og han styrtede ned og brast itu, og alle hans Indvolde væltede ud,
 
19 hvilket også er blevet vitterligt for alle dem, som bo i Jerusalem, så at den Ager kaldes på deres eget Mål Hakeldama, det er Blodager.
 
20 Thi der er skrevet i Salmernes Bog:"Hans Bolig blive øde, og der være ingen, som bor i den," og:"Lad en anden få hans Tilsynsgerning."
 
21 Derfor bør en af de Mænd, som vare sammen med os i hele den Tid, da den Herre Jesus gik ind og gik ud hos os,
 
22 lige fra Johannes's Dåb indtil den Dag, da han blev optagen fra os, blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse."
 
23 Og de fremstillede to, Josef, som kaldtes Barsabbas med Tilnavn Justus, og Matthias.
 
24 Og de bade og sagde:"Du Herre! som kender alles Hjerter, vis os den ene, som du har udvalgt af disse to
 
25 til at få denne Tjenestes og Apostelgernings Plads, som Judas forlod for at gå hen til sit eget Sted."
 
26 Og de kastede Lod imellem dem, og Loddet faldt på Matthias. og han blev regnet sammen med de elleve Apostle.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [ Next ]