Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1.Mosebog
2.Mosebog
3.Mosebog
4.Mosebog
5.Mosebog
Josva
Dommer
Ruth
1.Samuel
2.Samuel
1.Kongebog
2.Kongebog
1.Krønikebog
2.Krønikebog
Ezra
Nehemias
Ester
Job
Salmerne
Ordsprogene
Prædikeren
Højsangen
Esajas
Jeremias
Jeremias
Ezekiel
Daniel
Hoseas
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanias
Haggaj
Zakarias
Malakias
Matthæus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes G.
Romerne
1.Korinther
2.Korinther
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolossenserne
1.Thessaloniker
2.Thessaloniker
1.Timotheus
2.Timotheus
Titus
Filemon
Hebræerne
Jakob
1.Peter
2.Peter
1.Johannes
2.Johannes
3.Johannes
Judas
Aabenbaring
 
 

 
 
translate into
1.Johannes Chapter4
 
1 I elskede! tror ikke enhver Ånd, men prøver Ånderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgåede i Verden.
 
2 Derpå kende I Guds Ånd:enhver Ånd, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.
 
3 Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.
 
4 Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden.
 
5 De ere af Verden; derfor tale de af Verden, og Verden hører dem.
 
6 Vi ere af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som ikke er af
 
7 I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.
 
8 Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.
 
9 Deri blev Guds Kærlighed åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbårne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham.
 
10 Deri består Kærligheden:ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.
 
11 I elskede! har Gud således elsket os, da ere også vi skyldige at elske hverandre.
 
12 Ingen har nogen Sinde set Gud; dersom vi elske hverandre, bliver Gud i os, og hans Kærlighed er fuldkommet i os.
 
13 Derpå kende vi, at vi blive i ham, og han i os, at han har givet os af sin Ånd.
 
14 Og vi have skuet og vidne, at Faderen bar udsendt Sønnen til Frelser for Verden.
 
15 Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud.
 
16 Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham.
 
17 Deri er Kærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed på Dommens Dag, fordi, ligesom han er, således ere også vi i denne Verden.
 
18 Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er ikke fuldkommet i Kærligheden.
 
19 Vi elske, fordi han elskede os først.
 
20 Dersom nogen siger:"Jeg elsker Gud," og hader sin Broder, han er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set?
 
21 Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også elske sin Broder.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | | 5 | [ Next ]