Bible-Server.org  
 
 
Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!      
Zsol. 135:3        
 
keresés   pontos találat
  és hol keres
ékezet számít
Home Page
Mózes I. könyve
Mózes II. könyve
Mózes III. könyve
Mózes IV. könyve
Mózes V. könyve
Józsué könyve
Bírák könyve
Ruth könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónikák I. könyve
Krónikák II. könyve
Ezsdrás könyve
Nehémiás könyve
Eszter könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek éneke
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Jeremiás siralmai
Ezékiel könyve
Dániel könyve
Hóseás könyve
Jóel könyve
Ámos könyve
Abdiás könyve
Jónás könyve
Mikeás könyve
Náhum könyve
Habakuk könyve
Sofóniás könyve
Aggeus könyve
Zakariás könyve
Malakiás könyve
Máté Evangéliuma
Márk Evangéliuma
Lukács Evangéliuma
János Evangéliuma
Apostolok Cselekedetei
Róma levél
I. Korintus levél
II. Korintus levél
Galátzia levél
Efézusi levél
Filippi levél
Kolosse levél
I. Thessalonika levél
II. Thessalonika levél
I. Timóteus levél
II. Timóteus levél
Titus levél
Filemon levél
Zsidó levél
Jakab levél
I. Péter levél
II. Péter levél
I. János levél
II. János levél
III. János levél
Júdás levél
Jelenések könyve
 
 

 
 
translate into
Példabeszédek könyve 1. fejezet
 
1 Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei,
 
2 Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;
 
3 Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;
 
4 Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.
 
5 Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.
 
6 Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.
 
7 Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
 
8 Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
 
9 Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.
 
10 Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.
 
11 Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül;
 
12 Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak;
 
13 Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal;
 
14 Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:
 
15 Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől;
 
16 Mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására.
 
17 Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt:
 
18 Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;
 
19 Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét veszi el.
 
20 A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon zengedezteti az ő szavát.
 
21 Lármás utczafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit.
 
22 Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?!
 
23 Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.
 
24 Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette;
 
25 És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:
 
26 Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek.
 
27 Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.
 
28 Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.
 
29 Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.
 
30 Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet.
 
31 Esznek azért az ő útjoknak gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek.
 
32 Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket.
 
33 A ki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [ tovább ]