Bible-Server.org  
 
 
Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!      
Zsol. 135:3        
 
keresés   pontos találat
  és hol keres
ékezet számít
Home Page
Mózes I. könyve
Mózes II. könyve
Mózes III. könyve
Mózes IV. könyve
Mózes V. könyve
Józsué könyve
Bírák könyve
Ruth könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónikák I. könyve
Krónikák II. könyve
Ezsdrás könyve
Nehémiás könyve
Eszter könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek éneke
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Jeremiás siralmai
Ezékiel könyve
Dániel könyve
Hóseás könyve
Jóel könyve
Ámos könyve
Abdiás könyve
Jónás könyve
Mikeás könyve
Náhum könyve
Habakuk könyve
Sofóniás könyve
Aggeus könyve
Zakariás könyve
Malakiás könyve
Máté Evangéliuma
Márk Evangéliuma
Lukács Evangéliuma
János Evangéliuma
Apostolok Cselekedetei
Róma levél
I. Korintus levél
II. Korintus levél
Galátzia levél
Efézusi levél
Filippi levél
Kolosse levél
I. Thessalonika levél
II. Thessalonika levél
I. Timóteus levél
II. Timóteus levél
Titus levél
Filemon levél
Zsidó levél
Jakab levél
I. Péter levél
II. Péter levél
I. János levél
II. János levél
III. János levél
Júdás levél
Jelenések könyve
 
 

 
 
translate into
Krónikák I. könyve 1. fejezet
 
1 Ádám, Séth, Énós.
 
2 Kénán, Mahalálél, Járed.
 
3 Énókh, Methuséláh, Lámekh.
 
4 Noé, Sém, Khám és Jáfet.
 
5 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
 
6 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.
 
7 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
 
8 Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
 
9 Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
 
10 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
 
11 Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
 
12 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktől a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
 
13 Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét és Khétet,
 
14 És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.
 
15 Khivveust, Harkeust és Szineust.
 
16 Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.
 
17 Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek.
 
18 Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert.
 
19 Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.
 
20 Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot,
 
21 Hadórámot, Úzált és Diklát,
 
22 És Ebált, Abimáelt és Sébát,
 
23 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.
 
24 Sém, Arpaksád, Séláh.
 
25 Héber, Péleg, Réu.
 
26 Sérug, Nákhor, Tháré.
 
27 Abrám, ez az Ábrahám.
 
28 Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.
 
29 Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsőszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.
 
30 Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma.
 
31 Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.
 
32 Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.
 
33 És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.
 
34 Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.
 
35 Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.
 
36 Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.
 
37 Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.
 
38 Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.
 
39 Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.
 
40 Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.
 
41 Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.
 
42 Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.
 
43 Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielőtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő városának neve Dinhába vala.
 
44 Bela meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia.
 
45 És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.
 
46 Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit vala.
 
47 Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
 
48 Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
 
49 Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.
 
50 Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.
 
51 Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,
 
52 Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,
 
53 Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem,
 
54 Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ tovább ]