Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Yaratılış
Mısır'dan Çıkış
Levililer
Çölde Sayım
Yasa'nın Tekrarı
Yeşu
Hakimler
Rut
1. Samuel
2. Samuel
1. Krallar
2. Krallar
1. Tarihler
2. Tarihler
Ezra
Nehemya
Ester
Eyüp
Mezmurlar
Süleyman'ın Özdeyişleri
Vaiz
Ezgiler Ezgisi
Yeşaya
Yeremya
Ağıtlar
Hezekiel
Daniel
Hoşea
Yoel
Amos
Ovadya
Yunus
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanya
Hagay
Zekeriya
Malaki
Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Elçilerin İşleri
Romalılar
1. Korintliler
2. Korintliler
Galatyalılar
Efesliler
Filipililer
Koloseliler
1. Selanikiler
2. Selanikiler
1. Timoteos
2. Timoteos
Titus
Filimon
İbraniler
Yakup
1. Petrus
2. Petrus
1. Yuhanna
2. Yuhanna
3. Yuhanna
Yahuda
Vahiy
 
 

 
 
translate into
Ağıtlar Bölüm5
 
1 Anımsa, ya RAB, başımıza geleni, Bak da utancımızı gör.
 
2 Mülkümüz yabancılara geçti, Evlerimiz ellere.
 
3 Öksüz kaldık, babasız, Annelerimiz dul kadınlara döndü.
 
4 Suyumuzu parayla içtik, Odunumuzu parayla almak zorunda kaldık.
 
5 Bizi kovalayanlar ensemizde, Yorgun düştük, rahatımız yok.
 
6 Ekmek için Mısır'a, Asur'a el açtık.
 
7 Atalarımız günah işledi, Ama artık onlar yok; Suçlarının cezasını biz yüklendik.
 
8 Köleler üstümüzde saltanat sürüyor, Bizi ellerinden kurtaracak kimse yok.
 
9 Çöldeki kılıçlı haydutlar yüzünden Ekmeğimizi canımız pahasına kazanıyoruz.
 
10 Kıtlığın yakıcı sıcağından Derimiz fırın gibi kızardı.
 
11 Siyon'da kadınların, Yahuda kentlerinde erden kızların ırzına geçtiler.
 
12 Önderler ellerinden asıldı, Yaşlılar saygı görmedi.
 
13 Değirmen taşını gençler çevirdi, Çocuklar odun yükü altında tökezledi.
 
14 Yaşlılar kent kapısında oturmaz oldu, Gençler saz çalmaz oldu.
 
15 Yüreğimizin sevinci durdu, Oyunumuz yasa döndü.
 
16 Taç düştü başımızdan, Vay başımıza! Çünkü günah işledik.
 
17 Bu yüzden yüreğimiz baygın, Bunlardan ötürü gözlerimiz karardı.
 
18 Viran olan Siyon Dağı'nın üstünde Çakallar geziyor!
 
19 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB, Egemenliğin kuşaklar boyu sürer.
 
20 Niçin bizi hep unutuyorsun, Neden bizi uzun süre terk ediyorsun?
 
21 Bizi kendine döndür, ya RAB, döneriz, Eski günlerimizi geri ver.
 
22 Bizi büsbütün attıysan, Bize çok öfkelenmiş olmalısın.
 
 

  [ önceki bölüm ] 1 | 2 | 3 | 4 | |