Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Yaratılış
Mısır'dan Çıkış
Levililer
Çölde Sayım
Yasa'nın Tekrarı
Yeşu
Hakimler
Rut
1. Samuel
2. Samuel
1. Krallar
2. Krallar
1. Tarihler
2. Tarihler
Ezra
Nehemya
Ester
Eyüp
Mezmurlar
Süleyman'ın Özdeyişleri
Vaiz
Ezgiler Ezgisi
Yeşaya
Yeremya
Ağıtlar
Hezekiel
Daniel
Hoşea
Yoel
Amos
Ovadya
Yunus
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanya
Hagay
Zekeriya
Malaki
Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Elçilerin İşleri
Romalılar
1. Korintliler
2. Korintliler
Galatyalılar
Efesliler
Filipililer
Koloseliler
1. Selanikiler
2. Selanikiler
1. Timoteos
2. Timoteos
Titus
Filimon
İbraniler
Yakup
1. Petrus
2. Petrus
1. Yuhanna
2. Yuhanna
3. Yuhanna
Yahuda
Vahiy
 
 

 
 
translate into
1. Tarihler Bölüm1
 
1 Adem, Şit, Enoş,
 
2 Kenan, Mahalalel, Yeret,
 
3 Hanok, Metuşelah, Lemek,
 
4 Nuh. Nuh'un oğulları: Sam, Ham, Yafet.
 
5 Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
 
6 Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
 
7 Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
 
8 Ham'ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
 
9 Kûş'un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raama'nın oğulları: Şeva, Dedan.
 
10 Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
 
11 Misrayim Ludlular'ın, Anamlılar'ın, Lehavlılar'ın, Maftuhlular'ın, Patruslular'ın, Filistliler'in ataları olan Kasluhlular'ın ve Kaftorlular'ın atasıydı.
 
12 (11)
 
13 Kenan ilk oğlu Sidon'un babası ve Hititler'in, Yevuslular'ın, Amorlular'ın, Girgaşlılar'ın, Hivliler'in, Arklılar'ın, Sinliler'in, Arvatlılar'ın, Semarlılar'ın, Hamalılar'ın atasıydı.
 
14 (13)
 
15 (13)
 
16 (13)
 
17 Sam'ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.
 
18 Arpakşat Şelah'ın babasıydı. Şelah'tan Ever oldu.
 
19 Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek'ti, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı.
 
20 Yoktan Almodat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Eval'ın, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı.
 
21 (20)
 
22 (20)
 
23 (20)
 
24 Sam, Arpakşat, Şelah,
 
25 Ever, Pelek, Reu,
 
26 Seruk, Nahor, Terah,
 
27 Avram -İbrahim-.
 
28 İbrahim'in oğulları: İshak, İsmail.
 
29 İsmailoğulları'nın soyu: İsmail'in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,
 
30 Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,
 
31 Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail'in oğullarıydı.
 
32 İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşan'ın oğulları: Şeva, Dedan.
 
33 Midyan'ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.
 
34 İshak İbrahim'in oğluydu. İshak'ın oğulları: Esav, İsrail.
 
35 Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
 
36 Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek.
 
37 Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
 
38 Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
 
39 Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
 
40 Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivon'un oğulları: Aya, Âna.
 
41 Âna'nın oğlu: Dişon. Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
 
42 Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişan'ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
 
43 İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı.
 
44 Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
 
45 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
 
46 Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti.
 
47 Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
 
48 Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
 
49 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
 
50 Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di.
 
51 Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
 
52 Oholivama, Ela, Pinon,
 
53 Kenaz, Teman, Mivsar,
 
54 Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ sonraki bölüm ]