Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in

Home Page
ปฐมกาล
Genesis
อพยพ
Exodus
เลวีนิติ
Leviticus
กันดารวิถี
Numbers
พระราชบัญญัติ
Deuteronomy
โยชูวา
Joshua
ผู้วินิจฉัย
Judges
นางรูธ
Ruth
1 ซามูเอล
1 Samuel
2 ซามูเอล
2 Samuel
1 พงศ์กษัตริย์
1 Kings
2 พงศ์กษัตริย์
2 Kings
1 พงศาวดาร
1 Chronicles
2 พงศาวดาร
2 Chronicles
เอสรา
Ezra
เนหะมีย์
Nehemiah
เอสเธอร์
Esther
โยบ
Job
เพลงสดุดี
Psalms
สุภาษิต
Proverbs
ปัญญาจารย์
Ecclesiastes
เพลงซาโลมอน
Song of Solomon
อิสยาห์
Isaiah
เยเรมีย์
Jeremiah
เพลงคร่ำครวญ
Lamentations
เอเสเคียล
Ezekiel
ดาเนียล
Daniel
โฮเชยา
Hosea
โยเอล
Joel
อาโมส
Amos
โอบาดีย์
Obadiah
โยนาห์
Jonah
มีคาห์
Micah
นาฮูม
Nahum
ฮาบากุก
Habakkuk
เศฟันยาห์
Zephaniah
ฮักกัย
Haggai
เศคาริยาห์
Zechariah
มาลาคี
Malachi
มัทธิว
Matthew
มาระโก
Mark
ลูกา
Luke
ยอห์น
John
กิจการ
Acts
โรม
Romans
1 โครินธ์
1 Corinthians
2 โครินธ์
2 Corinthians
กาลาเทีย
Galatians
เอเฟซัส
Ephesians
ฟีลิปปี
Philippians
โคโลสี
Colossians
1 เธสะโลนิกา
1 Thessalonians
2 เธสะโลนิกา
2 Thessalonians
1 ทิโมธี
1 Timothy
2 ทิโมธี
2 Timothy
ทิตัส
Titus
ฟีเลโมน
Philemon
ฮีบรู
Hebrews
ยากอบ
James
1 เปโตร
1 Peter
2 เปโตร
2 Peter
1 ยอห์น
1 John
2 ยอห์น
2 John
3 ยอห์น
3 John
ยูดาส
Jude
วิวรณ์
Revelation
 
 

 
 
translate into
โฮเชยา Chapter1
 
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งมาถึงโฮเชยา บุตรชายเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม อาหัสและเฮเซคียาห์ กษัตริย์ทั้งหลายแห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช กษัตริย์อิสราเอล
 
2 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสทางโฮเชยาเป็นครั้งแรกนั้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับโฮเชยาว่า "ไปซี ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา และเกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้เล่นชู้อย่างยิ่ง โดยการละทิ้งพระเยโฮวาห์เสีย"
 
3 ดังนั้นท่านจึงไปรับนางโกเมอร์บุตรสาวดิบลาอิมมาเป็นภรรยา และนางก็มีครรภ์กับท่านและคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
 
4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า "จงเรียกชื่อเขาว่า ยิสเรเอล เพราะว่าอีกไม่ช้าเราจะลงโทษวงศ์วานของเยฮูเหตุด้วยเรื่องโลหิตของยิสเรเอล เราจะให้ราชอาณาจักรของวงศ์วานอิสราเอลสิ้นสุดลงเสียที
 
5 ต่อมาในวันนั้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล"
 
6 ต่อมานางก็ตั้งครรภ์ขึ้นอีก และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ง และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า "จงตั้งชื่อบุตรสาวนั้นว่า โลรุหะมาห์ เพราะเราจะไม่เมตตาวงศ์วานอิสราเอลอีกต่อไป แต่เราจะเอาเขาออกไปอย่างสิ้นเชิง
 
7 แต่เราจะเมตตาวงศ์วานยูดาห์ และเราจะช่วยเขาให้รอดพ้นโดยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย เราจะไม่ช่วยเขาให้รอดพ้นด้วยคันธนู หรือด้วยดาบ หรือด้วยสงคราม หรือด้วยเหล่าม้า หรือด้วยเหล่าพลม้า"
 
8 เมื่อนางให้โลรุหะมาห์หย่านมแล้ว นางก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ง
 
9 และพระเจ้าตรัสว่า "จงเรียกชื่อบุตรนั้นว่า โอลัมมี เพราะเจ้าทั้งหลายมิใช่ประชาชนของเรา และเราก็มิใช่พระเจ้าของเจ้า"
 
10 แต่จำนวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนเม็ดทรายในทะเล ซึ่งจะตวงหรือนับไม่ถ้วน และต่อมาในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่า "เจ้าทั้งหลายไม่ใช่ประชาชนของเรา" ก็จะกล่าวแก่เขาว่า "เจ้าทั้งหลายเป็นบุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"
 
11 และวงศ์วานยูดาห์กับวงศ์วานอิสราเอลจะรวมเข้าด้วยกัน และเขาทั้งหลายจะตั้งผู้หนึ่งให้เป็นประมุข และจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินนั้น เพราะวันของยิสเรเอลจะสำคัญมาก
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ Next ]