Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
2. Kráľov 13. kapitola
 
1 V dvadsiatom treťom roku Joasa, syna Achaziášovho, judského kráľa, začal kraľovať Jehoachaz, syn Jehu-vov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval sedemnásť rokov.
 
2 A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a nasledoval hriechy Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, a neodchýlil sa od toho.
 
3 Preto sa zapálil hnev Hospodinov na Izraela, a vydal ich do ruky Hazaela, sýrskeho kráľa, i do ruky Ben-hadada, syna Hazaelovho, po všetky tie dni.
 
4 Ale keď sa Jehoachaz pokorne modlil Hospodinovi, vyslyšal ho Hospodin, lebo videl útisk Izraelov, pretože ich utiskoval sýrsky kráľ.
 
5 A Hospodin dal Izraelovi spasiteľa, a tak vyšli zpod ruky Sýrov, a zase bývali synovia Izraelovi vo svojich stánoch ako predtým.
 
6 Avšak predsa len neodstúpili od hriechov domu Jeroboámovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, lež chodili v tom, ba ešte i háj stál v Samárii.
 
7 A veľmi ich utiskoval sýrsky kráľ, lebo neponechal Jehoachazovi z ľudu iba päťdesiat jazdcov a desať vozov a desať tisíc peších, pretože ich pohubil sýrsky kráľ a učinil ich, že boli jako prach, keď mlátia.
 
8 A ostatné deje Jehoachazove a všetko, čo robil, i jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
 
9 A tak ľahol Jehoachaz a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v Samárii, a kraľoval Joas, jeho syn, miesto neho.
 
10 V tridsiatom siedmom roku Joasa, judského kráľa, začal kraľovať Joas, syn Jehoachazov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval šestnásť rokov.
 
11 A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, neodstúpil od niktorých hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, v tom chodil.
 
12 A ostatné deje Joasove a všetko, čo robil, i jeho udatnosť, ktorou bojoval proti Amaziášovi, judskému kráľovi, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
 
13 A tak ľahol Joas a ležal so svojimi otcami, a na jeho trón dosadol Jeroboám. A Joas bol pochovaný v Samárii s izraelskými kráľmi.
 
14 A Elizeus onemocnel na svoju nemoc, na ktorú i zomrel. A prišiel k nemu dolu Joas, izraelský kráľ, a plakal stojac a povedal: Môj otče, môj otče, vozy Izraelove a jeho jazdcovia!
 
15 A Elizeus mu povedal: Vezmi lučište i strely. A vzal a doniesol k nemu lučište i strely.
 
16 A riekol izraelskému kráľovi: Polož svoju ruku na lučište! A položil svoju ruku. A Elizeus položil svoje ruky na ruky kráľove.
 
17 A riekol: Otvor okno na východ! A otvoril. Vtedy riekol Elizeus: Streľ! A strelil. A riekol: Strela záchrany Hospodinovej a strela záchrany proti Sýrom, lebo porazíš Sýrov v Aféku až do zničenia.
 
18 Potom riekol: Vezmi strely! A vzal. A riekol izraelskému kráľovi: Uder na zem! A uderil tri razy a zastál.
 
19 Preto sa nahneval na neho muž Boží a riekol: Mal si uderiť päť alebo šesť ráz, vtedy by si bol porazil Sýrov tak, že by si ich bol zničil, ale teraz len tri razy porazíš Sýrov.
 
20 Potom zomrel Elizeus, a pochovali ho. A hajná Moábov prišly do zeme nasledujúceho roku lúpežiť.
 
21 A stalo sa, keď pochovávali nejakého muža, a keď hľa, videli hajno lupičov, že hodili muža do hrobu Elizeovho. A keď dopadol muž a dotkol sa kostí Elizeových, ožil a vstal na svoje nohy.
 
22 A Hazael, sýrsky kráľ, utiskoval Izraela po všetky dni Jehoachazove.
 
23 Ale Hospodin sa zmiloval nad nimi a zľutoval sa nad nimi a obrátil svoj zreteľ na nich pre svoju smluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom a nechcel ich zahladiť ani ich nezavrhnul od svojej tvári až do teraz.
 
24 A keď zomrel Hazael, sýrsky kráľ, kraľoval Ben-hadad, jeho syn, miesto neho.
 
25 A Joas, syn Jehoachazov, pobral zase mestá z ruky Ben-hadada, syna Hazaelovho, ktoré bol vzal z ruky Jehoachaza, jeho otca, vo vojne. Tri razy ho porazil Joas a prinavrátil mestá Izraelove.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [ Next ]