Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Rodzaju
Wyjścia
Kapłańska
Liczb
Powtórzonego Prawa
Jozuego
Sędziów
Rut
1. Samuela
2. Samuela
1. Królewska
2. Królewska
1. Kronik
2. Kronik
Ezdrasza
Nehemiasza
Estery
Hioba
Psalmów
Przysłów
Koheleta
Pieśń nad pieśniami 
Izajasza
Jeremiasza
Lamentacje Jeremiasza
Ezechiela
Daniela
Ozeasza
Joela
Amosa
Abdiasza
Jonasza
Micheasza
Nahuma
Habakuka
Sofoniasza
Aggeusza
Zachariasza
Malachiasza
Mateusza
Marka
Łukasza
Jana
Dzieje Apostolskie
Rzymian
1. Koryntian
2. Koryntian
Galatów
Efezjan
Filipian
Kolosan
1. Tesaloniczan 
2. Tesaloniczan 
1. Tymoteusza 
2. Tymoteusza 
Tytusa
Filemona
Hebrajczyków
Jakuba
1. Piotra
2. Piotra
1. Jana 
2. Jana 
3. Jana 
Judy
Apokalipsa
 
 

 
 
translate into
Lamentacje Jeremiasza Kapituła5
 
1 Wspomnij, Panie! na to, co się nam przydało; wejrzyj a obacz pohańbienie nasze.
 
2 Dziedzictwo nasze obrócone jest do obcych, a domy nasze do cudzoziemców.
 
3 Sierotamiśmy a bez ojca; matki nasze są jako wdowy.
 
4 Wody nasze za pieniądze pijemy, drwa nasze za pieniądze kupujemy.
 
5 Na szyi swej prześladowanie cierpiemy, pracujemy, a nie dadzą nam odpocząć.
 
6 Egipczykom podajemy rękę i Assyryjczykom, żebyśmy się nasycili chleba.
 
7 Ojcowie nasi zgrzeszyli, niemasz ich, a my nieprawość ich ponosimy.
 
8 Niewolnicy panują nad nami, niemasz, ktoby nas wybawił z ręki ich.
 
9 Z odwagą duszy naszej szukamy chleba swego dla strachu miecza i na puszczy.
 
10 Skóra nasza jako piec zczerniała od srogości głodu.
 
11 Niewiasty w Syonie pogwałcono; i panny w miastach Judzkich.
 
12 Książęta ręką ich powieszeni są, a osoby starszych nie mają w uczciwości.
 
13 Młodzięców do żarn biorą, a młodzieniaszkowie po drwami padają.
 
14 Starcy w bramach więcej nie siadają, a młodzieńcy przestali pieśni swoje.
 
15 Ustało wesele serca naszego, pląsanie nasze w kwilenie się obróciło.
 
16 Spadła korona z głowy naszej; biada nam, żeśmy zgrzeszyli!
 
17 Dlategoż mdłe jest serce nasze, dlatego zaćmione są oczy nasze;
 
18 Dla góry Syońskiej, że jest spustoszona, liszki chodzą po niej.
 
19 Ty, Panie! trwasz na wieki, a stolica twoja od narodu do narodu.
 
20 Przeczże nas na wieki zapominasz, a opuszczasz nas przez tak długi czas?
 
21 Nawróć nas do siebie, o Panie! a nawróceni będziemy; odnów dni nasze, jako z dawna były.
 
22 Bo izali nas cale odrzucisz, a gniewać się będziesz na nas tak bardzo?
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | |