Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter4
 
1 Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:
 
2 “Suskaičiuok Kehato sūnus levitus pagal jų kilmę ir šeimas,
 
3 visus nuo trisdešimties iki penkiasdešimties metų amžiaus; jie prižiūrės Susitikimo palapinę.
 
4 Tokios bus kehatų pareigos Susitikimo palapinėje ir Švenčiausiojoje.
 
5 Aaronas ir jo sūnūs, prieš iškeliaujant, nuims uždangą, kabančią prieš Švenčiausiąją, ir ja apdengs Liudijimo skrynią,
 
6 ant viršaus užties opšrų kailiais ir mėlynu audiniu, ir įvers kartis.
 
7 Taip pat padėtinės duonos stalą apdengs mėlyna drobe, sudės smilkytuvus ir indus, taures ir puodelius geriamosioms aukoms pilti, o padėtinę duoną uždės viršuje,
 
8 užties raudona drobe, kurią apdengs opšrų kailių uždangalu, ir įvers kartis.
 
9 Ims mėlyną audinį, juo apdengs žvakidę, lempas, gnybtuvus, indus nuognaiboms ir visus aliejaus indus;
 
10 tai įvynios į opšrų kailių uždangalą ir įvers kartis.
 
11 Auksinį aukurą apdengs mėlyna drobe, užties opšrų kailių uždangalu ir įvers kartis.
 
12 Visus apeigoms naudojamus daiktus įvynios į mėlyną audinį, ant viršaus užties opšrų kailių uždangalu ir uždės ant neštuvų.
 
13 Iš aukuro išims pelenus ir jį apdengs violetine drobe.
 
14 Sudėję visus reikmenis, kurie vartojami prie aukuro:indus anglims, šakutes, semtuvėlius ir dubenis, užties opšrų kailių uždangalu ir įvers kartis.
 
15 Aaronui ir jo sūnums apdengus šventyklą ir visus jos daiktus, keliantis stovyklai, kehatai atėję juos paims. Jiems negalima prisiliesti prie šventų daiktų, kad nemirtų. Tai yra kehatų pareiga Susitikimo palapinėje.
 
16 Kunigo Aarono sūnus Eleazaras rūpinsis aliejumi lempoms, kvapniais smilkalais, padėtine duona, patepimo aliejumi ir viskuo, ko reikia šventyklos apeigoms, taip pat visais šventykloje esančiais daiktais”.
 
17 Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:
 
18 “Neleiskite kehatų giminei žūti.
 
19 Tai darykite, kad jie liktų gyvi ir nemirtų, kai ateina prie šventų daiktų. Aaronas ir jo sūnūs paskirs kiekvienam darbą, kas ką turi nešti.
 
20 Jiems negalima žiūrėti, kas yra Švenčiausiojoje, kol ji neapdengta, kad nenumirtų”.
 
21 Viešpats kalbėjo Mozei:
 
22 “Suskaičiuok taip pat Geršono sūnus pagal jų kilmę ir šeimas
 
23 nuo trisdešimties iki penkiasdešimties metų amžiaus, visus, kurie tarnauja Sandoros palapinėje.
 
24 Geršonų pareigos yra:
 
25 nešti palapinės uždangalus, užuolaidą, pakabintą Susitikimo palapinės įėjime,
 
26 kiemo, kuris yra aplinkui aukurą ir palapinę, užkabas, virves ir prie jų naudojamus įrankius; tai yra jų tarnavimas.
 
27 Geršonai neš, ką lieps Aaronas ir jo sūnūs. Darbai jiems bus nurodyti ir paskirstyti.
 
28 Tokia bus Geršono sūnų tarnystė Susitikimo palapinėje; jie bus kunigo Aarono sūnaus Itamaro žinioje.
 
29 Suskaičiuok taip pat Merario sūnus pagal jų kilmę ir šeimas
 
30 nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, visus, kurie tarnauja Susitikimo palapinėje.
 
31 Jų darbas bus nešti palapinės lentas, jos užkaiščius, stulpus ir pakojus;
 
32 taip pat kiemo stulpus, statomus aplinkui, jų pakojus, kuolelius, virves ir visus jų reikmenis. Kiekvienam paskirsite, ką jis turi nešti.
 
33 Tai yra Merario sūnų giminės pareiga ir tarnystė Susitikimo palapinėje; jie bus kunigo Aarono sūnaus Itamaro žinioje”.
 
34 Mozė, Aaronas ir vyresnieji suskaitė kehatus pagal jų kilmę
 
35 nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, kurie gali tarnauti Susitikimo palapinėje.
 
36 Jų buvo du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt.
 
37 Juos suskaitė Mozė ir Aaronas, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.
 
38 Buvo suskaityta taip pat ir Geršono sūnūs pagal jų kilmę ir šeimas
 
39 nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, kurie gali tarnauti Susitikimo palapinėje.
 
40 Jų buvo du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt.
 
41 Geršono sūnus suskaitė Mozė ir Aaronas, kaip Viešpats buvo įsakęs.
 
42 Buvo suskaityta taip pat ir Merario sūnūs pagal jų kilmę ir šeimas
 
43 nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, kurie gali tarnauti Susitikimo palapinėje.
 
44 Jų buvo trys tūkstančiai du šimtai.
 
45 Merario sūnus suskaitė Mozė ir Aaronas, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.
 
46 Visų levitų, kuriuos Mozė, Aaronas ir Izraelio vyresnieji suskaitė pagal jų kilmę ir šeimas
 
47 nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, galinčių tarnauti ir nešti Susitikimo palapinę,
 
48 buvo aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt asmenų.
 
49 Juos suskaitė Mozė, kaip Viešpats buvo įsakęs, kiekvieną pagal jo tarnystę ir naštą.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]