Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter34
 
1 Viešpats kalbėjo Mozei:
 
2 “Kai įeisite į Kanaano šalį ir ją užimsite, jos sienos bus:
 
3 pietinė dalis prasidės nuo Cino dykumos, esančios šalia Edomo, jos rytų siena bus Druskos jūra, pradedant pietine dalimi.
 
4 Pietinė siena eis išilgai Akrabimo aukštumos ir tęsis iki Sinajaus, pietuose pasieks Kadeš Barnėją. Iš čia siena eis ligi Hacar Adaro ir toliau iki Acmono.
 
5 Nuo Acmono siena pasisuks, sieks Egipto upę ir baigsis jūros krantu.
 
6 Vakarų siena bus jums Didžioji jūra.
 
7 Šiaurėje siena prasidės nuo Didžiosios jūros ir tęsis iki Horo kalno,
 
8 iš čia į Lebo Hamatą iki Cedado apylinkės,
 
9 toliau siena tęsis iki Zifrono ir Hacar Enano.
 
10 Rytų siena eis nuo Hacar Enano ligi Šefamo,
 
11 nuo Šefamo tęsis iki Riblos į rytus nuo Aino, iš čia eis Jordano rytų puse iki Kinereto ežero
 
12 ir toliau Jordanu iki Sūriosios jūros. Tai bus jūsų krašto sienos”.
 
13 Mozė kalbėjo izraelitams:“Tai žemė, kurią paveldėsite burtų keliu. Ją Viešpats liepė išdalinti devynioms ir pusei giminės.
 
14 Rubeno, Gado ir pusė Manaso giminės gavo savo dalį.
 
15 Dvi giminės ir pusė gavo savo dalį šioje Jordano pusėje ties Jerichu”.
 
16 Viešpats tarė Mozei:
 
17 “Tai yra vardai vyrų, kurie jums padalins žemę:kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė
 
18 ir iš kiekvienos giminės po vieną kunigaikštį.
 
19 Jų vardai:iš Judo giminės­Jefunės sūnus Kalebas,
 
20 iš Simeono­Amihudo sūnus Samuelis,
 
21 iš Benjamino­Kislono sūnus Elidadas,
 
22 iš Dano­Joglio sūnus Bukis,
 
23 iš Juozapo palikuonių, Manaso giminės­Efodo sūnus Hanielis
 
24 ir iš Efraimo­Šiftano sūnus Kemuelis,
 
25 iš Zabulono­Parnacho sūnus Elicafanas,
 
26 iš Isacharo­Azano sūnus Paltielis,
 
27 iš Ašero­Šelomio sūnus Ahihudas,
 
28 iš Neftalio­Amihudo sūnus Pedahelis”.
 
29 Šitiems vyrams Viešpats įsakė padalyti Kanaano žemę izraelitams.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]