Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter13
 
1 Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
 
2 “Siųsk vyrus, po vieną vyresnįjį iš kiekvienos giminės, išžvalgyti Kanaano žemės, kurią duosiu izraelitams”.
 
3 Mozė padarė, ką Viešpats įsakė. Jis išsiuntė iš Parano dykumos kiekvienos giminės vyresnįjį:
 
4 Rubeno giminės­Zakūro sūnų Šamūvą,
 
5 Simeono giminės­Horio sūnų Šafatą,
 
6 Judo giminės­Jefunės sūnų Kalebą,
 
7 Isacharo giminės­Juozapo sūnų Igalą,
 
8 Efraimo giminės­Nūno sūnų Ozėją,
 
9 Benjamino giminės­Rafuvo sūnų Paltį,
 
10 Zabulono giminės­Sodžio sūnų Gadielį,
 
11 iš Juozapo sūnų, Manaso giminės­ Susio sūnų Gadį,
 
12 Dano giminės­Gemalio sūnų Amielį,
 
13 Ašero giminės­Mykolo sūnų Setūrą,
 
14 Neftalio giminės­Vofsio sūnų Nachbį,
 
15 Gado giminės­Machio sūnų Geuelį.
 
16 Tai vardai vyrų, kuriuos Mozė pasiuntė išžvalgyti kraštą. Nūno sūnų Ozėją jis pavadino Jozue.
 
17 Mozė, siųsdamas juos į Kanaano šalį, tarė jiems:“Pradėkite šalies pietuose ir, nuėję į kalnus,
 
18 apžiūrėkite žemę ir žmones, kurie ten gyvena:ar jie galingi, ar silpni, ar jų mažai, ar daug;
 
19 ar pati žemė gera, ar bloga; kokie miestai, ar turi mūro sienas, ar ne;
 
20 ar žemė derlinga, ar nualinta, ar miškinga, ar ne. Būkite drąsūs ir mums atneškite tos žemės vaisių”. Buvo metas, kada skinamos pirmosios vynuogės.
 
21 Jie nuėję išžvalgė žemę nuo Cino dykumos iki Rehobo, kur einama į Lebo Hamatą.
 
22 Jie patraukė į pietus ir atėjo į Hebroną, kur gyveno Anako sūnūs Ahimanas, Šešajas ir Talmajas. Hebronas įkurtas septyneriais metais anksčiau už Egipto miestą Coaną.
 
23 Nuėję prie Eškolo upelio, nupjovė šaką su viena keke vynuogių, ir du vyrai ją nešė ant karties. Taip pat paėmė granato vaisių ir figų iš tos vietos,
 
24 kuri buvo pavadinta Eškolu, nes ten Izraelio vaikai nupjovė vynuogių kekę.
 
25 Žvalgai, apėję visą šalį, sugrįžo po keturiasdešimties dienų
 
26 pas Mozę, Aaroną ir izraelitus į Kadešą, į Parano dykumą. Jie papasakojo visiems, ką sužinojo, ir parodė to krašto vaisius.
 
27 Jie sakė:“Buvome nuėję į žemę, į kurią mus siuntei. Ji tikrai plūsta pienu ir medumi, ir štai jos vaisiai;
 
28 bet jos gyventojai yra stiprūs, miestai dideli, apjuosti mūro sienomis. Ten matėme ir Anako palikuonių.
 
29 Amalekiečiai gyvena pietuose, hetitai, jebusiečiai ir amoritai kalnuose, kanaaniečiai prie jūros ir Jordano slėnyje”.
 
30 Bet Kalebas nuramino žmones prieš Mozę ir sakė:“Eikime ir užimkime tą žemę, nes mes esame pajėgūs juos nugalėti”.
 
31 Bet vyrai, buvę su juo, sakė:“Mes negalime eiti prieš tas tautas, nes jos už mus stipresnės”.
 
32 Ir jie skleidė tarp Izraelio vaikų blogus atsiliepimus apie tą žemę, kurią buvo išžvalgę, kalbėdami:“Žemė, kurią išžvalgėme, ryja savo gyventojus, o žmonės, kuriuos matėme, yra labai aukšto ūgio.
 
33 Ten matėme milžinus iš Anako giminės, ir mes buvome prieš juos kaip žiogai, ir tokie mes buvome jų akyse”.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]