Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter10
 
1 Viešpats kalbėjo Mozei:
 
2 “Padaryk du sidabrinius trimitus, kad galėtum sušaukti žmones ir jiems pranešti, kai reikės keltis iš stovyklos.
 
3 Sutrimitavus abiem trimitais, visa tauta susirinks pas tave prie Susitikimo palapinės.
 
4 Jei sutrimituos vienu trimitu, pas tave susirinks izraelitų kunigaikščiai.
 
5 Kai trimituos pavojų, pirmieji pakils tie, kurie stovyklauja rytų pusėje.
 
6 Trimituojant pavojų antrą sykį, pajudės pietuose esančios stovyklos. Pavojaus ženklą trimituosite skelbdami kelionės pradžią.
 
7 Sušaukdami tautos susirinkimą, trimituosite, bet ne pavojaus signalą.
 
8 Trimituos Aarono sūnūs, kunigai; tai bus amžinas įstatymas jūsų kartoms.
 
9 Jei eisite į karą savo žemėje prieš tuos, kurie jus spaudžia, trimituokite pavojų. Viešpats, jūsų Dievas, prisimins jus ir išgelbės iš jūsų priešų.
 
10 Jūsų džiaugsmo dieną, šventės dieną ir pirmą mėnesio dieną, trimituokite prie deginamųjų ir padėkos aukų kaip atminimą Dievui. Aš, Viešpats, jūsų Dievas”.
 
11 Antraisiais metais, antro mėnesio dvidešimtą dieną debesis pakilo nuo Liudijimo palapinės,
 
12 ir izraelitai iškeliavo būriais iš Sinajaus dykumos. Debesis nusileido Parano dykumoje.
 
13 Tai buvo pirmoji jų kelionė, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.
 
14 Pirmieji ėjo Judo giminės žmonės tvarkingais būriais. Jų vadas buvo Aminadabo sūnus Naasonas.
 
15 Isacharo giminės pulkų vadas buvo Cuaro sūnus Netanelis.
 
16 Zabulono giminės pulkų vadas buvo Helono sūnus Eliabas.
 
17 Po to buvo išardyta palapinė, kuria nešini ėjo Geršono ir Merario sūnūs.
 
18 Paskui juos keliavo Rubeno pulkai. Jų vadas buvo Šedeūro sūnus Elicūras.
 
19 Simeono giminės pulkų vadas buvo Cūrišadajo sūnus Šelumielis.
 
20 Gado giminės pulkų vadas buvo Deuelio sūnus Eljasafas.
 
21 Po to ėjo Kehato sūnūs, kurie nešė Švenčiausiąją. Kai jie nuėjo, palapinė buvo jau pastatyta.
 
22 Toliau ėjo Efraimo giminės pulkai, kuriems vadovavo Amihudo sūnus Elišama.
 
23 Manaso giminės pulkų vadas buvo Pedacūro sūnus Gamelielis.
 
24 Benjamino giminės pulkų vadas buvo Gideonio sūnus Abidanas.
 
25 Paskutiniai iš stovyklos iškeliavo Dano pulkai. Jiems vadovavo Amišadajo sūnus Ahiezeras.
 
26 Ašero giminės pulkų vadas buvo Ochrano sūnus Pagielis.
 
27 Neftalio giminės pulkų vadas buvo Enano sūnus Ahyra.
 
28 Tokia tvarka ėjo Izraelio vaikų pulkai, kai keldavosi iš vienos vietos į kitą.
 
29 Mozė sakė savo žmonos broliui Hobabui, midjaniečio Reuelio sūnui:“Mes eisime į vietą, kurią Viešpats mums pažadėjo. Keliauk su mumis, mes tau gera darysime, nes Viešpats pažadėjo Izraeliui gerovę”.
 
30 Tas jam atsakė:“Aš nekeliausiu su jumis, bet grįšiu į savo šalį, kurioje gimiau”.
 
31 Mozė atsakė:“Nepalik mūsų, nes tu geriausiai žinai, kaip mes turime įsikurti dykumoje; tu būsi mums vietoje akių.
 
32 Jei pasiliksi su mumis, duosime tau, ką mums Viešpats duos”.
 
33 Jie keliavo nuo Sinajaus kalno tris dienas, ir Viešpaties Sandoros skrynia buvo nešama pirma jų į stovyklai paskirtą vietą.
 
34 Viešpaties debesis rodė jiems kelią, keliaujant dienos metu.
 
35 Sandoros skrynią pakeliant kelionei, Mozė tardavo:“Viešpatie! Teišsisklaido Tavo priešai ir bėga nuo Tavo veido tie, kurie Tavęs nekenčia”.
 
36 Kai sustodavo, jis tardavo:“Sugrįžk, Viešpatie, pas Izraelio tūkstančių tūkstančius!”
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]