Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Pradžios Chapter7
 
1 Viešpats tarė Nojui:“Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje.
 
2 Pasiimk iš visų švarių gyvulių po septynetą patinų ir patelių, o iš visų nešvarių gyvulių­po patiną ir patelę,
 
3 taip pat ir iš padangių paukščių po septynetą patinų ir patelių, kad išlaikytum jų rūšį visos žemės paviršiuje.
 
4 Po septynių dienų Aš užleisiu lietų ant žemės keturiasdešimčiai dienų ir keturiasdešimčiai naktų ir išnaikinsiu žemės paviršiuje visas gyvas būtybes, kurias esu padaręs”.
 
5 Ir Nojus padarė viską, ką Viešpats jam įsakė.
 
6 Nojus buvo šešių šimtų metų, kai tvanas prasidėjo.
 
7 Tuomet Nojus, jo sūnūs, jo žmona ir sūnų žmonos suėjo su juo į arką, gelbėdamiesi nuo tvano.
 
8 Švarių ir nešvarių gyvulių, paukščių ir roplių
 
9 poros suėjo į Nojaus arką, kaip Dievas buvo įsakęs Nojui.
 
10 Septynioms dienoms praėjus, tvano vandenys užplūdo žemę.
 
11 Nojui sulaukus šešių šimtų metų, antro mėnesio septynioliktą dieną pratrūko visi didžiosios gelmės šaltiniai ir dangaus langai atsidarė.
 
12 Lijo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų.
 
13 Tą pačią dieną į arką įėjo Nojus ir jo sūnūs:Semas, Chamas ir Jafetas, Nojaus žmona ir trys jo sūnų žmonos.
 
14 Jie ir visi žvėrys, galvijai, ropliai ir visi paukščiai pagal savo rūšis
 
15 suėjo į Nojaus arką, po du visų kūnų, turinčių gyvybės kvapą.
 
16 Įėjusieji buvo patinas ir patelė kiekvieno kūno, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Tuomet Viešpats uždarė arką iš lauko pusės.
 
17 Lietus tęsėsi keturiasdešimt dienų, vandens daugėjo ir jis pakėlė arką aukštyn nuo žemės.
 
18 Vanduo kilo ir užplūdo žemę, o arka plūduriavo vandens paviršiuje.
 
19 Vanduo pakilo taip aukštai, kad apsėmė visus aukštuosius kalnus, kurie stūksojo po dangumi.
 
20 Vanduo pakilo penkiolika uolekčių virš kalnų ir juos apdengė.
 
21 Ir žuvo kiekvienas kūnas, kuris judėjo ant žemės:paukščiai, galvijai, žvėrys, ropliai ir visi žmonės.
 
22 Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė.
 
23 Taip Dievas išnaikino visas gyvas būtybes, kurios buvo žemės paviršiuje, tiek žmones, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius. Išliko tik Nojus ir tie, kurie buvo su juo arkoje.
 
24 Vanduo laikėsi žemėje šimtą penkiasdešimt dienų.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | [ Next ]