Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Išėjimo Chapter40
 
1 Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
 
2 “Pirmo mėnesio pirmą dieną ištiesk Susitikimo palapinę,
 
3 pastatyk joje skrynią, pakabink prieš ją uždangą,
 
4 įnešk stalą ir padėk ant jo tai, kas turi ant jo būti. Įnešk žvakidę ir sustatyk ant jos lempas.
 
5 Auksinį smilkymo aukurą padėk priešais Liudijimo skrynią. Palapinės įėjime pakabink užuolaidą.
 
6 Pastatyk deginamųjų aukų aukurą priešais įėjimą į Susitikimo palapinę,
 
7 o tarp aukuro ir palapinės­ praustuvę, į kurią pripilk vandens.
 
8 Atskirk kiemą užkabomis ir pakabink užkabą įėjime.
 
9 Paėmęs patepimo aliejaus, patepk palapinę ir visus jos daiktus, ir tai bus šventa;
 
10 taip pat deginamųjų aukų aukurą, visus jo reikmenis
 
11 ir praustuvę su jos stovu.
 
12 Aaroną ir jo sūnus privesk prie Susitikimo palapinės įėjimo, apiplauk vandeniu
 
13 ir apvilk Aaroną šventais rūbais man tarnauti:patepk ir pašventink jį, kad jis galėtų būti man kunigu.
 
14 Taip pat ir jo sūnus privesk ir apvilk jupomis,
 
15 ir juos patepk, kaip jų tėvą patepei, kad galėtų būti man kunigais. Tas patepimas jiems bus amžinai kunigystei per kartų kartas”.
 
16 Mozė padarė visa, ką Viešpats įsakė.
 
17 Taigi antrųjų metų pirmojo mėnesio pirmą dieną palapinė buvo pastatyta.
 
18 Mozė pastatė ją:sustatė lentas, padėjo pakojus, įkišo užkaiščius, pastatė stulpus,
 
19 užtiesė palapinės uždangalą ir ant jo uždėjo kitus uždangalus, kaip Viešpats įsakė Mozei.
 
20 Į skrynią įdėjo liudijimą, įkišo kartis ir uždėjo dangtį.
 
21 Kai įnešė skrynią palapinėn, prieš ją pakabino uždangą, kaip Viešpats įsakė Mozei.
 
22 Pastatė ir stalą Susitikimo palapinės šiauriniame šone šiapus uždangos
 
23 ir ant jo sudėjo padėtinės duonos kepalus, kaip Viešpats įsakė Mozei.
 
24 Susitikimo palapinėje priešais stalą pastatė žvakidę
 
25 ir paruošė lempas, kaip Viešpats įsakė Mozei.
 
26 Prieš uždangą pastatė ir auksinį aukurą,
 
27 ant kurio degino kvapnius smilkalus, kaip Viešpats įsakė Mozei.
 
28 Susitikimo palapinės įėjime pakabino užuolaidą,
 
29 pastatė deginamųjų aukų aukurą priešais Susitikimo palapinę ir ant to aukuro aukojo deginamąją ir duonos auką, kaip Viešpats įsakė Mozei.
 
30 Tarp Susitikimo palapinės ir aukuro pastatė praustuvę ir į ją pripylė vandens.
 
31 Mozė, Aaronas ir jo sūnūs plaudavosi joje rankas ir kojas,
 
32 prieš eidami į Susitikimo palapinę ir prieš artindamiesi prie aukuro, kaip Viešpats įsakė Mozei.
 
33 Aplink palapinę ir aukurą atitvėrė kiemą ir jo įėjime pakabino užkabą. Taip Mozė užbaigė visus darbus.
 
34 Kai visa buvo baigta, debesis apgaubė Susitikimo palapinę ir Viešpaties šlovė pripildė ją.
 
35 Mozė negalėjo įeiti Susitikimo palapinėn, nes debesis buvo ant jos ir Viešpaties šlovė buvo ją pripildžiusi.
 
36 Debesiui pakilus nuo palapinės, izraelitai keliaudavo toliau;
 
37 jei debesis būdavo virš palapinės, jie pasilikdavo toje pačioje vietoje, kol debesis pakildavo.
 
38 Viešpaties debesis buvo virš palapinės dienos metu, o naktį virš jos buvo liepsna visų Izraelio vaikų akivaizdoje per visą kelionės laiką.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |