Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Išėjimo Chapter35
 
1 Mozė, sušaukęs visus izraelitus, paskelbė, ką Viešpats įsakė:
 
2 “Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra šventa, sabato poilsis Viešpačiui. Kas tą dieną dirbs, bus baudžiamas mirtimi.
 
3 Nekurkite ugnies sabato dieną savo būstuose”.
 
4 Ir Mozė kalbėjo visam Izraelio vaikų susirinkimui:“Štai ką įsakė Viešpats:
 
5 ‘Kiekvienas atneškite Viešpačiui auką, laisva valia atneškite ją Viešpačiui:auksą, sidabrą, varį,
 
6 mėlynus, raudonus ir violetinius siūlus, ploną drobę, ožkų vilnas,
 
7 raudonai dažytus avinų kailius, opšrų kailius, akacijos medį,
 
8 aliejų lempoms, kvepalus patepimo aliejui ir kvepiantiems smilkalams,
 
9 onikso akmenėlius ir brangius akmenis efodui bei krūtinės skydeliui.
 
10 Kas tarp jūsų sumanus, teateina ir tedirba, ką Viešpats įsakė:
 
11 palapinę ir jos uždangalus, grandis, lentas ir kartis, stulpus ir pakojus;
 
12 skrynią, jos kartis bei dangtį ir uždangą;
 
13 stalą su kartimis bei reikmenimis ir padėtine duona;
 
14 žvakidę lempoms, jos reikmenis ir aliejų deginimui;
 
15 smilkymo aukurą ir kartis, patepimo aliejų ir kvapius smilkalus; užuolaidą palapinės įėjimui,
 
16 deginamųjų aukų aukurą, jo varines groteles su kartimis ir reikmenimis, praustuvę ir jos stovą;
 
17 kiemo užkabas su stulpais ir pakojais, užkabą kiemo įėjimui;
 
18 palapinės ir kiemo kuolelius su virvelėmis;
 
19 apdarus, naudojamus tarnaujant šventykloje, vyriausiojo kunigo Aarono ir jo sūnų drabužius kunigų tarnystei atlikti’ ”.
 
20 Tada visi izraelitai išsiskirstė.
 
21 Ir atėjo kiekvienas, kurio širdis buvo sujaudinta ir kiekvienas, kurio dvasioje buvo noras, ir atnešė Viešpačiui auką Susitikimo palapinei statyti, ko reikia jos tarnavimui ir šventiems rūbams.
 
22 Vyrai ir moterys, kurių širdyse buvo noras, davė sagtis, auskarus, žiedus, apyrankes­įvairius auksinius daiktus. Visi aukojusieji atnešė auksą kaip auką Viešpačiui.
 
23 Kas tik turėjo mėlynų, raudonų ir violetinių siūlų, plonos drobės, ožkų vilnų, raudonai dažytų avinų kailių, opšrų kailių,
 
24 sidabro ir vario ir akacijos medžio, tinkamo įvairiems daiktams, atnešė ir paaukojo Viešpačiui.
 
25 Sumanios moterys davė, ką buvo suverpusios:mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų.
 
26 Moterys, kurių širdys buvo sujaudintos, sumaniai suverpė ožkų vilnas.
 
27 Kunigaikščiai atnešė onikso akmenėlių ir brangiųjų akmenų efodui ir krūtinės skydeliui,
 
28 kvepalų, aliejaus lempoms, patepimo aliejui ir kvapniems smilkalams.
 
29 Vyrai ir moterys, kurių širdyse buvo noras, aukojo, kad būtų atlikti darbai, kuriuos Viešpats jiems įsakė per Mozę. Visi izraelitai aukojo Viešpačiui laisva valia.
 
30 Tada Mozė vėl kalbėjo:“Viešpats pašaukė vardu Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės,
 
31 pripildė jį Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanymo
 
32 padaryti įvairių meniškų dalykų iš aukso, sidabro ir vario,
 
33 taip pat iškalti akmenį ir drožti medį­visus menininko darbus padaryti.
 
34 Ir Jis įdėjo sugebėjimą mokyti į jo ir Ahisamako sūnaus Oholiabo iš Dano giminės širdis.
 
35 Juos apdovanojo išmintimi atlikti raižytojo, įgudusio audėjo ir siuvinėtojo iš mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų darbus, kad jie meniškai padarytų kiekvieną darbą”.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ Next ]