Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul6
 
1 Atunci DOMNUL i-a spus lui Moise: Acum vei vedea ce îi voi face lui Faraon: căci cu o mână puternică îi va lăsa să plece şi cu o mână puternică îi va alunga afară din ţara lui.
 
2 Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Moise şi i-a spus: Eu sunt DOMNUL;
 
3 Şi m-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, prin numele de Dumnezeu Atotputernic, dar prin numele meu IEHOVA nu le-am fost cunoscut.
 
4 Şi de asemenea am întemeiat legământul meu cu ei, pentru a le da ţara lui Canaan, ţara călătoriei lor, în care au fost străini.
 
5 Şi de asemenea am auzit geamătul copiilor lui Israel, pe care egiptenii îi ţin în robie; şi mi-am adus aminte legământul meu.
 
6 De aceea spune copiilor lui Israel: Eu sunt DOMNUL şi vă voi scoate de sub poverile egiptenilor şi vă voi scăpa din sclavia lor şi vă voi răscumpăra cu braţ întins şi cu mari judecăţi,
 
7 Şi vă voi lua la mine ca popor şi vă voi fi Dumnezeu; şi veţi cunoaşte că eu sunt DOMNUL Dumnezeul vostru, care vă scoate de sub poverile egiptenilor.
 
8 Şi vă voi duce în ţara pe care am jurat să o dau lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob; şi v-o voi da ca moştenire: Eu sunt DOMNUL.
 
9 Şi Moise a vorbit astfel copiilor lui Israel, dar ei nu au dat ascultare lui Moise din cauza chinului duhului şi din cauza robiei crude.
 
10 Şi DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
 
11 Intră, vorbeşte lui Faraon, împăratul Egiptului, ca el să lase pe copiii lui Israel să plece din ţara sa.
 
12 Şi Moise a vorbit înaintea DOMNULUI, spunând: Iată, copiii lui Israel nu mi-au dat ascultare; cum mă va asculta Faraon pe mine, care sunt al buzelor necircumcise?
 
13 Şi DOMNUL le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a dat o poruncă pentru copiii lui Israel şi pentru Faraon, împăratul Egiptului, pentru a duce pe copiii lui Israel afară din ţara Egiptului.
 
14 Aceştia sunt capii caselor taţilor lor: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Hanoc şi Palu Heţron şi Carmi; acestea sunt familiile lui Ruben.
 
15 Şi fiii lui Simeon: Iemuel şi Iamin şi Ohad şi Iachin şi Ţohar şi Şaul, fiul unei femei canaanite; acestea sunt familiile lui Simeon.
 
16 Şi acestea sunt numele fiilor lui Levi, conform cu generaţiile lor: Gherşon şi Chehat şi Merari; şi anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci şi şapte de ani.
 
17 Fiii lui Gherşon: Libni şi Şimi, conform cu familiile lor.
 
18 Şi fiii lui Chehat: Amram şi Iţehar şi Hebron şi Uziel; şi anii vieţii lui Chehat au fost o sută treizeci şi trei de ani.
 
19 Şi fiii lui Merari: Mahli şi Muşi; acestea sunt familiile lui Levi conform cu generaţiile lor.
 
20 Şi Amram a luat la el pe Iochebed, sora tatălui său, de soţie; şi ea i-a născut pe Aaron şi pe Moise; şi anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şapte de ani.
 
21 Şi fiii lui Iţehar: Core şi Nefeg şi Zicri.
 
22 Şi fiii lui Uziel: Mişael şi Eliţafan şi Zitri.
 
23 Şi Aaron a luat la el pe Elişeba, fiica lui Aminadab, sora lui Naşon, de soţie; şi ea i-a născut pe Nadab şi pe Abihu pe Eleazar şi pe Itamar.
 
24 Şi fiii lui Core: Asir şi Elcana şi Abiasaf; acestea sunt familiile coreiţilor.
 
25 Şi Eleazar, fiul lui Aaron, a luat la el pe una din fiicele lui Putiel de soţie; şi ea i-a născut pe Fineas; aceştia sunt capii taţilor leviţilor conform cu familiile lor.
 
26 Aceştia sunt acel Aaron şi acel Moise, cărora DOMNUL le-a spus: Scoateţi pe copiii lui Israel din ţara Egiptului, conform cu oştirile lor.
 
27 Aceştia sunt cei care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, să scoată pe copiii lui Israel din Egipt; aceştia sunt acel Moise şi acel Aaron.
 
28 Şi s-a întâmplat, în ziua când DOMNUL i-a vorbit lui Moise în ţara Egiptului,
 
29 Că DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând: Eu sunt DOMNUL; spune-i lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ceea ce îţi spun.
 
30 Şi Moise a spus înaintea DOMNULUI: Iată, eu sunt al buzelor necircumcise şi cum îmi va da ascultare Faraon?
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]