Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul34
 
1 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Taie-ţi două table de piatră asemenea primelor şi voi scrie pe aceste table cuvintele care au fost pe primele table, pe care le-ai spart.
 
2 Şi fii gata mâine dimineaţă şi urcă-te dimineaţă pe muntele Sinai şi prezintă-te acolo mie pe vârful muntelui.
 
3 Şi niciun bărbat să nu urce cu tine, să nu fie văzut niciun bărbat pe tot muntele; să nu pască nici turmele nici cirezile înaintea acelui munte.
 
4 Iar el a tăiat două table de piatră asemenea primelor; şi Moise s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a urcat pe muntele Sinai, aşa cum DOMNUL îi poruncise şi a luat în mâna sa cele două table din piatră.
 
5 Şi DOMNUL a coborât în nor şi a stat cu el acolo şi a vestit numele DOMNULUI.
 
6 Şi DOMNUL a trecut pe dinaintea lui şi a vestit: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu, milostiv şi cu har, îndelung răbdător şi abundent în bunătate şi adevăr,
 
7 Păstrând milă pentru mii, iertând nelegiuire şi fărădelege şi păcat şi în niciun fel nu va cruţa pe vinovat; pedepsind nelegiuirea taţilor peste copii şi peste copiii copiilor, până la a treia şi a patra generaţie.
 
8 Şi Moise s-a grăbit şi şi-a plecat capul spre pământ şi s-a închinat.
 
9 Şi a spus: Dacă acum am găsit har înaintea ochilor tăi, Doamne, lasă te rog, ca Domnul meu, să meargă printre noi, pentru că acesta este un popor îndărătnic; şi iartă nelegiuirea noastră şi păcatul nostru şi ia-ne ca moştenirea ta.
 
10 Iar el a spus: Iată, fac un legământ: înaintea întregului tău popor voi face minuni, aşa cum nu s-au mai făcut pe tot pământul, nici în vreo naţiune; şi tot poporul printre care tu te afli vor vedea lucrarea DOMNULUI; căci este un lucru înfricoşător pe care îl voi face cu tine.
 
11 Ţine ceea ce îţi poruncesc în această zi; iată, alung dinaintea ta pe amorit şi pe canaanit şi pe hitit şi pe perizit şi pe hivit şi pe iebusit.
 
12 Ia seama la tine însuţi, ca nu cumva să faci legământ cu locuitorii ţării în care mergi, ca nu cumva să fie o cursă în mijlocul tău;
 
13 Ci să distrugeţi altarele lor, să spargeţi idolii lor şi să le tăiaţi dumbrăvile,
 
14 Pentru că nu te vei închina niciunui alt dumnezeu, pentru că DOMNUL, a cărui nume este Gelos, este un Dumnezeu gelos;
 
15 Nu cumva să faci legământ cu locuitorii ţării şi ei să curvească după dumnezeii lor şi să aducă sacrificiu dumnezeilor lor şi vreunul să te cheme şi să mănânci din sacrificiul lui;
 
16 Şi să iei dintre fiicele lor pentru fiii tăi şi fiicele lor să curvească după dumnezeii lor şi să facă pe fiii tăi să curvească după dumnezeii lor.
 
17 Să nu îţi faci dumnezei turnaţi.
 
18 Ţine sărbătoarea azimelor. Mănâncă şapte zile azimă cum ţi-am poruncit, în timpul lunii Abib, pentru că în luna Abib ai ieşit din Egipt.
 
19 Tot ce deschide pântecele este al meu; şi fiecare întâi născut între vitele tale, fie bou sau oaie.
 
20 Dar să răscumperi pe întâiul născut al măgăriţei cu un miel; şi dacă nu îl răscumperi, atunci să îi frângi gâtul. Să răscumperi pe tot întâiul născut dintre fiii tăi. Şi niciunul să nu se arate înaintea mea cu mâna goală.
 
21 Să lucrezi şase zile, dar să te odihneşti în a şaptea zi; să te odihneşti în timpul aratului şi al secerişului.
 
22 Şi să ţii sărbătoarea săptămânilor, ale primelor roade ale secerişului grâului şi sărbătoarea recoltei la sfârşitul anului.
 
23 De trei ori într-un an toţi copiii tăi de parte bărbătească să se arate înaintea Domnului DUMNEZEU, Dumnezeul lui Israel.
 
24 Pentru că voi arunca afară naţiunile dinaintea ta şi voi lărgi hotarele tale; niciun om nu va dori ţara ta, când te vei urca să te arăţi înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău, de trei ori într-un an.
 
25 Să nu oferi sângele sacrificiului meu cu dospeală; nici să nu fie lăsat sacrificiul sărbătorii paştelui până dimineaţa.
 
26 Să aduci primul dintre primele roade ale pământului tău la casa DOMNULUI Dumnezeul tău. Să nu fierbi un ied în laptele mamei sale.
 
27 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Scrie-ţi aceste cuvinte; căci după tonul acestor cuvinte am făcut un legământ cu tine şi cu Israel.
 
28 Iar el a fost acolo cu DOMNUL patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; nici nu a mâncat pâine, nici nu a băut apă. Şi el a scris pe table cuvintele legământului, cele zece porunci.
 
29 Şi s-a întâmplat, când a coborât Moise de pe Muntele Sinai, şi cele două table ale mărturiei erau în mâna lui Moise când a coborât de pe munte, că Moise nu ştia că pielea feţei sale strălucea cât timp a vorbit cu el.
 
30 Şi când Aaron şi toţi copiii lui Israel au văzut pe Moise, iată, pielea feţei sale strălucea; şi s-au temut să se apropie de el.
 
31 Şi Moise i-a chemat; şi Aaron şi toţi conducătorii adunării s-au întors la el; şi Moise a vorbit cu ei.
 
32 Şi după aceea toţi copiii lui Israel s-au apropiat, şi le-a dat în poruncă tot ceea ce DOMNUL vorbise cu el în muntele Sinai.
 
33 Şi când Moise a încetat să vorbească cu ei şi-a pus un văl pe faţă.
 
34 Dar când Moise a intrat înaintea DOMNULUI ca să vorbească cu el, el a scos vălul, până când a ieşit. Şi a ieşit şi le-a spus copiilor lui Israel ceea ce i-a fost poruncit.
 
35 Şi copiii lui Israel au văzut faţa lui Moise, că pielea feţei lui Moise strălucea; şi Moise a pus vălul peste faţa sa din nou, până când a intrat să vorbească cu el.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]