Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter7
 
1 Tą dieną, kai pabaigė statyti palapinę ir Mozė patepė ir pašventino ją ir visus jos reikmenis, taip pat aukurą ir visus jo daiktus,
 
2 Izraelio giminių kunigaikščiai aukojo
 
3 Viešpačiui šešis dengtus vežimus ir dvylika jaučių. (Po vežimą nuo dviejų kunigaikščių ir nuo kiekvieno po jautį.) Visa tai jie atgabeno prie palapinės.
 
4 Viešpats sakė Mozei:
 
5 “Imk tas aukas palapinės reikalams ir skirstyk levitams pagal jų pareigas”.
 
6 Mozė paskirstė vežimus ir jaučius levitams.
 
7 Du vežimus ir keturis jaučius jis davė Geršono sūnums.
 
8 Keturis vežimus ir aštuonis jaučius davė Merario sūnums. Jų vyresnysis buvo kunigo Aarono sūnus Itamaras.
 
9 Kehato sūnums nedavė vežimų nei jaučių, nes jiems patikėta Švenčiausioji turi būti nešama ant pečių.
 
10 Aukuro patepimo dieną giminių kunigaikščiai aukojo aukuro reikalams.
 
11 Viešpats tarė Mozei:“Kunigaikščiai kiekvienas savo dieną teaukoja aukuro pašventimui skirtas aukas”.
 
12 Pirmą dieną aukojo Aminadabo sūnus Naasonas iš Judo giminės.
 
13 Tai buvo sidabrinis dubuo, sveriąs šimtą trisdešimt šekelių, ir sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį,­abu indai buvo pilni smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
14 be to, auksinis indelis, sveriąs dešimt šekelių, pilnas smilkalų;
 
15 jautis, avinas ir metinis avinėlis deginamajai aukai;
 
16 ožys aukai už nuodėmę;
 
17 du jaučiai, penki avinai, penki ožiai ir penki metiniai avinėliai padėkos aukai. Tai buvo Aminadabo sūnaus Naasono auka.
 
18 Antrą dieną aukojo Cuaro sūnus Netanelis, Isacharo giminės kunigaikštis:
 
19 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
20 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
21 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
22 ožį aukai už nuodėmę;
 
23 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Cuaro sūnaus Netanelio auka.
 
24 Trečią dieną aukojo Zabulono sūnų kunigaikštis, Helono sūnus Eliabas:
 
25 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
26 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
27 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
28 ožį aukai už nuodėmę;
 
29 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius, penkis metinius avinėlius. Tai buvo Helono sūnaus Eliabo auka.
 
30 Ketvirtą dieną aukojo Rubeno sūnų kunigaikštis, Šedeūro sūnus Elicūras:
 
31 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
32 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
33 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
34 ožį aukai už nuodėmę;
 
35 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Šedeūro sūnaus Elicūro auka.
 
36 Penktą dieną aukojo Simeono sūnų kunigaikštis, Cūrišadajo sūnus Šelumielis:
 
37 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
38 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
39 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
40 ožį aukai už nuodėmę;
 
41 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Cūrišadajo sūnaus Šelumielio auka.
 
42 Šeštą dieną aukojo Gado sūnų kunigaikštis, Deuelio sūnus Elja-safas:
 
43 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
44 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
45 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
46 ožį aukai už nuodėmę;
 
47 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Deuelio sūnaus Eljasafo auka.
 
48 Septintą dieną aukojo Efraimo sūnų kunigaikštis, Amihudo sūnus Elišama:
 
49 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
50 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
51 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
52 ožį aukai už nuodėmę;
 
53 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Amihudo sūnaus Elišamos auka.
 
54 Aštuntą dieną aukojo Manaso sūnų kunigaikštis, Pedacūro sūnus Gamelielis:
 
55 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
56 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
57 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
58 ožį aukai už nuodėmę;
 
59 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Pedacūro sūnaus Gamelielio auka.
 
60 Devintą dieną aukojo Benjamino sūnų kunigaikštis, Gideonio sūnus Abidanas:
 
61 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
62 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
63 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
64 ožį aukai už nuodėmę;
 
65 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Gideonio sūnaus Abidano auka.
 
66 Dešimtą dieną aukojo Dano sūnų kunigaikštis, Amišadajo sūnus Ahiezeras:
 
67 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
68 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
69 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
70 ožį aukai už nuodėmę;
 
71 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Amišadajo sūnaus Ahiezero auka.
 
72 Vienuoliktą dieną aukojo Ašero sūnų kunigaikštis, Ochrano sūnus Pagielis:
 
73 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
74 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
75 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
76 ožį aukai už nuodėmę;
 
77 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Ochrano sūnaus Pagielio auka.
 
78 Dvyliktą dieną aukojo Neftalio sūnų kunigaikštis, Enano sūnus Ahyra:
 
79 sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai;
 
80 auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų;
 
81 jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai;
 
82 ožį aukai už nuodėmę;
 
83 padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Enano sūnaus Ahyros auka.
 
84 Tos buvo Izraelio kunigaikščių aukos aukuro pašventinimo proga:dvylika sidabrinių dubenių, dvylika sidabrinių taurių, dvylika auksinių indelių.
 
85 Kadangi dubuo svėrė šimtą trisdešimt šekelių sidabro ir kiekviena taurė septyniasdešimt šekelių, tai visi sidabriniai indai svėrė du tūkstančius keturis šimtus šekelių pagal šventyklos šekelį.
 
86 Dvylika auksinių indelių, kurie buvo pilni smilkalų, kiekvienas svėrė po dešimt šekelių; viso aukso buvo šimtas dvidešimt šekelių.
 
87 Jaučių deginamajai aukai buvo dvylika, avinų dvylika, metinių avinėlių dvylika kartu su duonos auka; aukai už nuodėmę buvo dvylika ožių.
 
88 Padėkos aukai buvo dvidešimt keturi jaučiai, šešiasdešimt avinų, šešiasdešimt ožių ir šešiasdešimt metinių avinėlių. Tos aukos buvo duotos aukuro pašventinimui po to, kai jis buvo pateptas.
 
89 Kai Mozė įėjo į Susitikimo palapinę kalbėtis su Dievu, jis girdėjo balsą nuo dangčio, kuris buvo ant Sandoros skrynios tarp dviejų cherubų. Iš ten Dievas kalbėjo su juo.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]