Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter31
 
1 Viešpats tarė Mozei:
 
2 “Atkeršyk midjaniečiams už izraelitams padarytas skriaudas ir tada susijungsi su savo tauta”.
 
3 Mozė įsakė apginkluoti vyrus, kurie vykdys Viešpaties kerštą midjaniečiams,
 
4 ir pasiųsti po tūkstantį vyrų iš kiekvienos giminės.
 
5 Buvo atskirta po tūkstantį vyrų iš kiekvienos giminės, iš viso dvylika tūkstančių, pasirengusių kovai.
 
6 Mozė juos išsiuntė su kunigo Eleazaro sūnumi Finehasu, kuriam pavedė šventus daiktus ir trimitus.
 
7 Jie nugalėjo midjaniečius ir išžudė visus jų vyrus, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei,
 
8 taip pat ir jų karalius:Evį, Rekemą, Cūrą, Hūrą ir Rebą. Užmušė kardu ir Beoro sūnų Balaamą.
 
9 Jie paėmė į nelaisvę jų moteris, vaikus, visus galvijus ir visą midjaniečių lobį,
 
10 sudegino jų miestus ir stovyklas.
 
11 Belaisvius, gyvulius ir visą karo grobį
 
12 izraelitai atgabeno pas Mozę ir kunigą Eleazarą į izraelitų stovyklą Moabo lygumose prie Jordano, ties Jerichu.
 
13 Mozė, kunigas Eleazaras ir visi izraelitų kunigaikščiai išėjo jų pasitikti už stovyklos.
 
14 Užsirūstinęs ant kariuomenės vadų, tūkstantininkų ir šimtininkų, kurie grįžo iš kovos lauko,
 
15 Mozė tarė:“Kodėl palikote gyvas moteris?
 
16 Argi ne jos suvedžiojo izraelitus, patariant Balaamui, nusikalsti Viešpačiui Baal Peore, dėl ko tauta buvo nubausta maru.
 
17 Nužudykite visus berniukus bei moteris, kurios gyveno su vyrais!
 
18 Mergaites, kurios nėra pažinusios vyro, pasilaikykite sau.
 
19 Pasilikite už stovyklos septynias dienas. Kas užmušė žmogų ar užmuštąjį palietė, apsivalykite patys ir jūsų belaisviai trečią ir septintą dieną.
 
20 Reikia apvalyti ir visą grobį:ar tai būtų drabužiai, ar indai, ar bet koks daiktas, padarytas iš odos, ožkų vilnų ar iš medžio”.
 
21 Kunigas Eleazaras kalbėjo kovoje dalyvavusiems kariams:“Štai Viešpaties nurodymas:
 
22 auksą, sidabrą, varį, geležį, šviną, ciną
 
23 ir visa, kas nedega liepsnoje, apvalykite ugnimi ir apvalomuoju vandeniu, kas dega ugnyje, apvalykite vandeniu.
 
24 Septintą dieną išplaukite savo drabužius ir, taip apsivalę, įeikite į stovyklą”.
 
25 Viešpats kalbėjo Mozei:
 
26 “Tu, kunigas Eleazaras ir tautos vyresnieji suskaičiuokite visą grobį­ žmones ir galvijus.
 
27 Padalykite grobį į dvi lygias dalis kovojusiems ir kitiems izraelitams.
 
28 Iš tų, kurie kovojo kare ir gavo karo grobio, atskirk Viešpaties daliai po vieną iš penkių šimtų žmonių, taip pat iš galvijų, asilų ir avių;
 
29 viską atiduok kunigui Eleazarui, nes tai yra auka Viešpačiui.
 
30 O iš nekariavusių izraelitų grobio imk kiekvieną penkiasdešimtą žmogų, taip pat galviją, asilą, avį ir kitų gyvulių ir atiduok levitams, kurie tarnauja Viešpačiui”.
 
31 Mozė ir Eleazaras padarė, kaip Viešpats įsakė.
 
32 Karo grobis buvo:šeši šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai avių,
 
33 septyniasdešimt du tūkstančiai galvijų,
 
34 šešiasdešimt vienas tūkstantis asilų,
 
35 trisdešimt du tūkstančiai nekaltų mergaičių.
 
36 Pusė buvo atiduota kare dalyvavusiems:trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai avių;
 
37 iš jų Viešpačiui atskirta šeši šimtai septyniasdešimt penkios avys.
 
38 Trisdešimt šeši tūkstančiai galvijų; iš jų Viešpačiui atskirta septyniasdešimt du;
 
39 trisdešimt tūkstančių penki šimtai asilų, iš kurių atskirta Viešpačiui šešiasdešimt vienas asilas.
 
40 Šešiolika tūkstančių žmonių, iš kurių Viešpačiui teko trisdešimt du.
 
41 Mozė atidavė, kaip buvo liepta, Viešpaties aukos dalį Eleazarui.
 
42 Izraelitams, nedalyvavusiems kare, buvo duota:
 
43 trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai avių,
 
44 trisdešimt šeši tūkstančiai galvijų,
 
45 trisdešimt tūkstančių penki šimtai asilų,
 
46 šešiolika tūkstančių belaisvių.
 
47 Mozė ėmė kas penkiasdešimtą gyvulį ir belaisvį ir atidavė levitams, tarnaujantiems prie Viešpaties palapinės, kaip Viešpats buvo įsakęs.
 
48 Kariuomenės vadai, tūkstantininkai ir šimtininkai, priėję prie Mozės, kalbėjo:
 
49 “Mes, tavo tarnai, suskaičiavome kareivius, kuriuos turime savo žinioje, ir nė vieno nepasigedome.
 
50 Todėl kiekvienas atnešame kaip dovaną Viešpačiui visus auksinius papuošalus, kuriuos paėmėme karo grobiu:grandinėles, apyrankes, žiedus, auskarus ir kaklo papuošalus, kad sutaikintum mus su Viešpačiu”.
 
51 Mozė ir kunigas Eleazaras priėmė auką Viešpačiui iš tūkstantininkų ir šimtininkų, visus atneštus auksinius papuošalus,
 
52 kurie svėrė šešiolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt šekelių.
 
53 Eiliniai kareiviai grobį pasilaikė sau.
 
54 Paimtą auksą iš tūkstantininkų ir šimtininkų Mozė ir kunigas Eleazaras įnešė į Susitikimo palapinę, kad Viešpats atmintų izraelitus.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]