Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter28
 
1 Viešpats kalbėjo Mozei:
 
2 “Įsakyk izraelitams skirtu laiku aukoti duonos ir deginamąsias aukas kaip malonų kvapą.
 
3 Šitos aukos bus:kasdien du sveiki metiniai avinėliai nuolatinei deginamajai aukai;
 
4 vieną aukosite rytą, o antrą­vakare;
 
5 ir duonos aukai dešimtą efos dalį smulkių miltų, sumaišytų su ketvirtadaliu hino tyriausio aliejaus.
 
6 Tai bus nuolatinė deginamoji auka, kaip buvo įsakyta Sinajaus kalne, malonus kvapas Viešpačiui.
 
7 Ir geriamoji auka bus ketvirtadalis hino vyno; šventykloje išliesite Viešpačiui vyną kaip geriamąją auką.
 
8 Antrąjį avinėlį aukosite vakare, kaip ir rytmetinę auką, su duonos ir geriamąja auka, kad būtų malonus kvapas.
 
9 Sabato dieną aukosite du sveikus metinius avinėlius, o duonos aukai­ dvi dešimtąsias efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, taip pat ir geriamąją auką.
 
10 Tai bus nuolatinė sabato deginamoji auka, priedas prie kasdieninių deginamųjų ir geriamųjų aukų.
 
11 Kiekvieno mėnesio pradžioje privalote aukoti deginamąją auką Viešpačiui:du sveikus veršius, vieną aviną ir septynis metinius avinėlius.
 
12 Duonos aukai:prie kiekvieno veršio tris dešimtąsias efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi; prie kiekvieno avino dvi dešimtąsias efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi,
 
13 ir dešimtą dalį smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, duonos aukai prie kiekvieno avinėlio. Tai bus malonaus kvapo deginamoji auka Viešpačiui.
 
14 Geriamosios vyno aukos prie kiekvienos deginamosios aukos bus:pusė hino prie kiekvieno veršio, trečdalis­ prie avino, ketvirtadalis­prie kiekvieno avinėlio. Tai kiekvieno mėnesio geriamoji auka.
 
15 Taip pat aukosite Viešpačiui ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinių deginamųjų ir geriamųjų aukų.
 
16 Pirmo mėnesio keturioliktą dieną yra Viešpaties Pascha,
 
17 o penkioliktą dieną­iškilmės. Neraugintą duoną valgysite septynias dienas.
 
18 Pirmoji diena yra izraelitams šventa diena­tą dieną nedirbsite jokio darbo,
 
19 aukosite deginamajai aukai du sveikus veršius, vieną aviną, septynis metinius avinėlius
 
20 ir duonos aukai smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, tris dešimtąsias efos prie veršio, dvi dešimtąsias efos prie avino
 
21 ir vieną dešimtąją efos prie kiekvieno avinėlio,
 
22 taip pat vieną ožį aukai už nuodėmę, kad būtumėte sutaikinti,
 
23 neskaičiuojant rytmetinės deginamosios aukos, kuri nuolat aukojama.
 
24 Taip darykite septynias dienas, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui.
 
25 Septintoji diena bus jums šventa:tą dieną nedirbkite jokio darbo.
 
26 Pirmųjų vaisių šventės dieną aukosite Viešpačiui naujo derliaus aukas. Ta diena bus šventa ir iškilminga, tada nedirbsite jokio darbo.
 
27 Deginamajai aukai aukosite du veršius, vieną aviną bei septynis metinius avinėlius;
 
28 duonos aukai­su aliejumi sumaišytų smulkių miltų tris dešimtąsias efos prie kiekvieno veršio, dvi­prie avino
 
29 ir dešimtą dalį­prie kiekvieno avinėlio;
 
30 taip pat ožį, kuris aukojamas sutaikinimui.
 
31 Šias aukas aukosite neskaitant nuolatinių deginamųjų aukų ir kartu su jomis aukojamų duonos ir geriamųjų aukų”.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]