Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter26
 
1 Viešpats tarė Mozei ir Aarono sūnui kunigui Eleazarui:
 
2 “Suskaičiuokite visus izraelitus vyrus, dvidešimties metų ir vyresnius pagal jų gimines, tinkamus kariuomenei”.
 
3 Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu, kalbėjo tiems, kurie buvo
 
4 dvidešimties metų ir vyresni, kaip Viešpats buvo liepęs. Iš Egipto išėjusieji buvo:
 
5 Rubenas, Izraelio pirmagimis. Jo sūnūs buvo Henochas, iš kurio kilo henochai, Paluvas, iš kurio­paluvai,
 
6 Hecronas, iš jo­hecronai ir Karmis, iš jo­karmiai.
 
7 Rubeno giminės buvo keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt.
 
8 Paluvo sūnus buvo Eliabas;
 
9 jo sūnūs Nemuelis, Datanas ir Abiramas; Datanas ir Abiramas prisidėjo prie Koracho maišto, kuris buvo sukeltas prieš Mozę ir Aaroną; tai buvo maištas prieš Viešpatį.
 
10 Atvėrusi žemė prarijo juos kartu su Korachu. Du šimtai penkiasdešimt žmonių buvo sunaikinti ugnimi. Tai buvo ženklas izraelitams.
 
11 Tačiau Koracho sūnūs nežuvo.
 
12 Simeono sūnų šeimos:Nemuelio­nemuelitai, Jamino­jaminai, Jachino­jachinai,
 
13 Zeracho­zerachai, Sauliaus­ sauliai.
 
14 Simeono giminės buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai.
 
15 Gado sūnų šeimos:Cefono, iš jo­cefonai, Hagio­hagiai, Šūnio­šūniai,
 
16 Oznio­ozniai, Erio­eriai,
 
17 Arodo­arodai, Arelio­arelitai.
 
18 Gado giminės buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
 
19 Judo sūnūs buvo Eras ir Onanas. Jie mirė Kanaano žemėje.
 
20 Kitų Judo sūnų šeimos:Šelos­šelai, Pereco­perecai, Zeracho­zerachai.
 
21 Pereco giminės sūnų:Esromo­ esromitai ir Hamulo­hamulai.
 
22 Judo giminės buvo septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
 
23 Isacharo sūnų:Tolos­tolai, Pūvos­pūvai,
 
24 Jašubo­jašubai, Šimrono­šimronai.
 
25 Isacharo giminės buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai.
 
26 Zabulono sūnų:Seredo­seredai, Elono­elonai, Jachleelio­ jachlelitai.
 
27 Zabulono giminės buvo šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
 
28 Juozapo sūnūs Manasas ir Efraimas pagal savo šeimas:
 
29 Manasui gimė Machyras, iš kurio kilo machyrai, iš Machyro sūnaus Gileado­gileadiečiai.
 
30 Šitie yra Gileado sūnūs, iš kurių kilo:iš Jezero­jezerai, iš Heleko­helekai,
 
31 iš Asrielio­asrielitai, iš Šechemo­šechemai,
 
32 iš Šemidos­šemidai ir iš Hefero­heferai.
 
33 O Hefero sūnus Celofhadas neturėjo sūnų, tik dukteris, kurių vardai yra:Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca.
 
34 Manaso giminės buvo penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
 
35 Efraimo sūnų šeimos:Šutelacho­šutelachai, Bechero­becherai, Tahano­tahanai.
 
36 Šutelacho sūnaus Erano­eranai.
 
37 Efraimo giminės buvo trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai. Šitos yra Juozapo giminės šeimos.
 
38 Benjamino sūnų šeimos:Belos­belai, Ašbelio­ašbelitai, Ahiramo­ahiramai,
 
39 Šefufamo­šefufamai, Hufamo­hufamai.
 
40 Belos sūnūs buvo Ardas ir Naamanas. Iš Ardo­ardai, iš Naamano­naamanai.
 
41 Benjamino giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.
 
42 Dano sūnų šeimos:Šuhamo­ šuhamai. Tai Dano giminės šeimos.
 
43 Šuhamų buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
 
44 Ašero sūnų šeimos:Imnos­imnai, Išvio­išviai, Berijos­berijai.
 
45 Iš Berijos sūnų:Hebero­heberai ir Malkielio­malkielitai.
 
46 Ašero dukters vardas buvo Seracha.
 
47 Ašero giminės buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
 
48 Neftalio sūnų šeimos:Jachceelio­jachceelitai, Gūnio­gūniai,
 
49 Jecero­jecerai, Šilemo­šilemai.
 
50 Neftalio giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.
 
51 Izraelitų, kurie buvo surašyti, buvo šeši šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt.
 
52 Viešpats kalbėjo Mozei:
 
53 “Jiems bus išdalinta žemė paveldėjimui pagal vardų skaičių.
 
54 Didesnėms šeimoms duosi didesnę dalį, o mažesnėms­mažesnę, kiekvienam bus duotas paveldėjimas pagal tuos, kurie buvo suskaičiuoti.
 
55 Žemė bus padalyta tarp giminių burtų keliu.
 
56 Burtų keliu bus padalinta nuosavybė tiems, kurių yra daug, ir tiems, kurių yra mažai.
 
57 Levio giminės sūnų šeimos:Geršono­geršonų šeima, Kehato­kehatų šeima, Merario­merarių šeima.
 
58 Šitos yra Levio šeimos:libniai, hebronai, machliai, mušiai ir koriai. Kehato sūnaus Amramo
 
59 žmona, Levio duktė Jochebeda, gimusi Egipte, pagimdė Aaroną ir Mozę bei jų seserį Mirjamą.
 
60 Aarono sūnūs buvo:Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras.
 
61 Nadabas ir Abihuvas mirė, aukodami svetimą ugnį Viešpačiui.
 
62 Visų Levio giminės suskaitytų vyrų, vieno mėnesio amžiaus ir vyresnių, buvo dvidešimt trys tūkstančiai. Jie nebuvo suskaityti kartu su izraelitais, nes jiems nebuvo duota dalis tarp Izraelio vaikų.
 
63 Tai izraelitai, kuriuos suskaičiavo Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu.
 
64 Tarp jų nebuvo nė vieno iš tų, kurie buvo anksčiau Mozės ir Aarono suskaičiuoti Sinajaus dykumoje,
 
65 nes Viešpats buvo pasakęs, kad jie visi mirs dykumoje. Nė vienas neišliko, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]