Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Kunigų Chapter3
 
1 “Jei kas aukotų padėkos auką iš galvijų, teaukoja Viešpačiui sveiką patiną ar patelę.
 
2 Jis turi uždėti ranką aukai ant galvos ir papjauti prie Susitikimo palapinės įėjimo, o Aarono sūnūs, kunigai, šlakstys kraują apie aukurą.
 
3 Kaip padėkos auką jis aukos Viešpačiui visus taukus, dengiančius vidurius,
 
4 abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį.
 
5 Aarono sūnūs tai sudegins ant aukuro kaip deginamąją auką, kad auka Viešpačiui būtų malonus kvapas.
 
6 Jei kas aukotų padėkos auką iš avių, turi atvesti sveiką patiną ar patelę.
 
7 Jei kas aukotų Viešpaties akivaizdoje ėriuką,
 
8 uždės ranką ant galvos savo aukai, papjaus ją prieš Susitikimo palapinę, o Aarono sūnūs šlakstys jos kraują aplinkui aukurą.
 
9 Padėkos auka Viešpačiui bus vidurių taukai, uodega,
 
10 inkstai, ant jų esantys taukai, paslėpsnių taukai ir kepenų tinklelis.
 
11 Kunigas tai sudegins ant aukuro kaip auką Viešpačiui.
 
12 Jei jis aukotų ožką, atves ją Viešpaties akivaizdon,
 
13 uždės ranką ant galvos ir papjaus prie Susitikimo palapinės įėjimo; Aarono sūnūs šlakstys jos kraują aplink aukurą.
 
14 Viešpaties aukai ims jos vidurių taukus,
 
15 abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį.
 
16 Kunigas visa tai sudegins ant aukuro, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui.
 
17 Tai amžinas įstatas jūsų kartoms kur jūs begyventumėte:jūs nevalgysite nei kraujo, nei taukų”.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [ Next ]