Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Pradžios Chapter36
 
1 Šitie yra Ezavo, kuris yra Edomas, palikuonys.
 
2 Ezavas vedė žmonas kanaanietes:hetito Elono dukterį Adą, hivo Cibeono sūnaus Anos dukterį Oholibamą
 
3 ir Basmatą, Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį.
 
4 Ados sūnus­Elifazas. Basmatos sūnus­Reuelis.
 
5 Oholibamos sūnūs:Jeušas, Jalamas ir Korachas. Šitie yra Ezavo sūnūs, gimę jam Kanaano žemėje.
 
6 Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris, visus savo žmones, gyvulių bandas ir visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaano krašte, ir išvyko į kitą šalį, pasitraukdamas nuo savo brolio Jokūbo.
 
7 Jų turtai buvo per dideli, kad jie galėtų gyventi kartu, o žemė, kurioje jie buvo ateiviai, nebegalėjo išmaitinti jų gyvulių.
 
8 Ezavas apsigyveno Seyro kalnyne. Ezavas yra Edomas.
 
9 Šitie yra Ezavo, edomitų tėvo palikuonys Seyro kalnyne.
 
10 Ezavo sūnų vardai:Ezavo žmonos Ados sūnus­Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus­Reuelis.
 
11 Elifazo sūnūs:Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas.
 
12 Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė ir pagimdė Elifazui Amaleką. Šitie yra Ezavo žmonos Ados sūnūs.
 
13 Reuelio sūnūs:Nahatas ir Zerachas, Šama ir Miza. Jie yra Ezavo žmonos Basmatos sūnūs.
 
14 Ezavo žmonos Oholibamos, Cibeono sūnaus Anos dukters, sūnūs:Jeušas, Jalamas ir Korachas.
 
15 Šie yra Ezavo sūnų kunigaikščiai—Ezavo pirmagimio Elifazo sūnūs:Temanas, Omaras, Cefojas, Kenazas,
 
16 Korachas, Gatamas, Amalekas­iš Elifazo kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie yra Ados sūnūs.
 
17 Ezavo sūnaus Reuelio sūnūs:Nahatas, Zerachas, Šama, Miza­iš Reuelio kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie Ezavo žmonos Basmatos sūnūs.
 
18 Ezavo žmonos Oholibamos sūnūs:Jeušas, Jalamas ir Korachas. Tai iš Anos dukters Oholibamos, Ezavo žmonos, kilę kunigaikščiai.
 
19 Jie yra Ezavo, tai yra Edomo sūnūs­tos šalies kunigaikščiai.
 
20 Horo Seyro sūnūs, gyvenę krašte:Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana,
 
21 Dišonas, Eceras, Dišanas. Jie horų, Seyro sūnų, kunigaikščiai Edomo krašte.
 
22 Lotano vaikai:Horis, Hemamas ir Lotano sesuo Timna.
 
23 Sobalio sūnūs:Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas.
 
24 Cibeono sūnūs:Aja ir Ana. Ana, beganydamas savo tėvo Cibeono asilus, dykumoje rado šiltąsias versmes.
 
25 Anos vaikai:Dišonas ir duktė Oholibama.
 
26 Dišono sūnūs:Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas.
 
27 Ecero sūnūs:Bilhanas, Zaavanas ir Akanas.
 
28 Dišano sūnūs:Ucas ir Aranas.
 
29 Horai:Lotanas, Šobalas, Zibeonas, Anas,
 
30 Dišonas, Eceras ir Dišanas­horų kunigaikščiai Seyro krašte.
 
31 Šitie karaliai valdė Edomo kraštą, kai izraelitai dar neturėjo savo kilmės karaliaus.
 
32 Edome karaliumi buvo Beoro sūnus Bela:jo miestas vadinosi Dinhaba.
 
33 Belai mirus, jo vietą užėmė Jobabas, Zeracho iš Bocros sūnus.
 
34 Jobabui mirus, jo vietoje karaliavo Hušamas iš Temano šalies.
 
35 Hušamui mirus, sostą paėmė Bedado sūnus Hadadas, kuris sumušė Midjaną Moabo laukuose ir kurio miestas vadinosi Avitas.
 
36 Hadadui mirus, jo vietą užėmė Samla iš Masrekos.
 
37 Samlai mirus, karaliavo Saulius iš Rehoboto.
 
38 Sauliui mirus, sostas atiteko Achboro sūnui Baal Hananui.
 
39 Achboro sūnui Baal Hananui mirus, jo vietą užėmė Hadaras. Jo miestas vadinosi Pavas. Jo žmona buvo vardu Mehetabelė; ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė.
 
40 Ezavo kunigaikščių vardai pagal jų kilmę ir vietos pavadinimą:Timna, Alva, Jetetas,
 
41 Oholibama, Ela, Pinonas,
 
42 Kenazas, Temanas, Mibcaras,
 
43 Magdielis, Iramas. Šitie Edomo kunigaikščiai gyveno jų nuosavame krašte. Ezavas­edomitų protėvis.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | [ Next ]