Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Pradžios Chapter21
 
1 Viešpats aplankė Sarą ir įvykdė, ką jai buvo pažadėjęs.
 
2 Sara pastojo ir sulaukusiam senatvės Abraomui pagimdė sūnų tuo metu, kurį Dievas buvo jam nurodęs.
 
3 Abraomas pavadino iš Saros gimusį sūnų Izaoku.
 
4 Izaokas pagal Dievo įsakymą aštuntą dieną buvo apipjaustytas.
 
5 Abraomas buvo šimto metų, kai jam gimė sūnus Izaokas.
 
6 Sara tarė:“Dievas man suteikė juoko, ir visi kiti, kas išgirs, juoksis su manimi.
 
7 Kas būtų pasakęs Abraomui, kad Sara maitins kūdikį? Aš pagimdžiau jam sūnų jo senatvėje”.
 
8 Kai vaikas paaugo ir buvo nujunkytas, Abraomas tą dieną iškėlė didelį pokylį.
 
9 Sara pamatė egiptietės Hagaros sūnų, kurį ta pagimdė Abraomui, besišaipantį iš Izaoko,
 
10 ir tarė Abraomui:“Išvaryk šitą vergę ir jos sūnų! Jis nebus paveldėtojas drauge su mano sūnumi Izaoku”.
 
11 Tai labai nepatiko Abraomui dėl jo sūnaus.
 
12 Tačiau Dievas tarė Abraomui:“Nesisielok dėl berniuko ir dėl vergės! Visa, ką Sara tau sako, klausyk jos! Nes iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys.
 
13 Bet ir vergės sūnų padarysiu didele tauta, nes jis yra tavo palikuonis”.
 
14 Abraomas, atsikėlęs anksti rytą, ėmė duonos bei odinę vandens ir davė Hagarai, uždėdamas jai ant pečių, atidavė vaiką ir išleido. Ji išėjusi klaidžiojo Beer Šebos dykumoje.
 
15 Išsibaigus vandeniui odinėje, ji paliko vaiką po vienu krūmokšniu.
 
16 Paėjusi atsisėdo priešais jį lanko šūvio atstumu. Ji sakė:“Negaliu matyti mirštančio vaiko”. Ir graudžiai verkė.
 
17 Dievas išgirdo berniuko balsą, ir Dievo angelas iš dangaus tarė Hagarai:“Kas tau, Hagara? Nebijok! Dievas išgirdo berniuko balsą.
 
18 Kelkis, imk berniuką ir laikyk jį tvirtai savo rankose, nes Aš jį padarysiu didele tauta!”
 
19 Dievas atvėrė jai akis, ir ji pamatė šulinį. Nuėjusi pripildė odinę vandens ir pagirdė berniuką.
 
20 Dievas buvo su juo. Jis užaugo, gyveno dykumoje ir tapo šauliu.
 
21 Jis gyveno Parano dykumoje, ir jo motina parinko jam žmoną iš Egipto šalies.
 
22 Anuo metu Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas kalbėjo Abraomui:“Dievas yra su tavimi visame, ką tu darai.
 
23 Dabar tad prisiek Dievu, kad nekenksi nei man, nei mano vaikams, nei jų palikuonims, bet kaip aš maloningai su tavimi elgiausi, taip ir tu elgsiesi su manimi ir mano kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis!”
 
24 Abraomas atsakė:“Prisiekiu”.
 
25 Tačiau Abraomas priekaištavo Abimelechui dėl šulinio, kurį Abimelecho tarnai buvo pasigrobę.
 
26 Abimelechas atsakė:“Aš nežinau, kas tai padarė. Tu man nieko nesakei, aš nieko apie tai negirdėjau iki šios dienos”.
 
27 Abraomas davė Abimelechui avių ir jaučių, ir juodu sudarė sandorą.
 
28 Abraomas atskyrė septynis ėriukus.
 
29 Abimelechas klausė Abraomo:“Ką gi reiškia šie septyni ėriukai, kuriuos tu atskyrei?”
 
30 Jis atsakė:“Tuos septynis ėriukus turi priimti iš manęs kaip įrodymą, kad aš iškasiau šitą šulinį”.
 
31 Ta vieta buvo pavadinta Beer Šeba, nes ten jie abu prisiekė.
 
32 Taip juodu padarė sutartį Beer Šeboje. Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas sugrįžo į filistinų kraštą.
 
33 Abraomas pasodino giraitę Beer Šeboje ir ten šaukėsi Viešpaties, amžinojo Dievo, vardo.
 
34 Abraomas gyveno ilgą laiką kaip ateivis filistinų krašte.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | [ Next ]