Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Pradžios Chapter20
 
1 Iš ten Abraomas traukė toliau į pietų šalį ir apsigyveno Gerare tarp Kadešo ir Šūro.
 
2 Abraomas sakė apie savo žmoną Sarą:“Ji yra mano sesuo”. Tada Abimelechas, Geraro karalius, paėmė Sarą.
 
3 Bet Dievas sapne pasirodė Abimelechui ir tarė:“Tu mirsi dėl moters, kurią paėmei, nes ji turi vyrą”.
 
4 Abimelechas dar nebuvo jos palietęs. Jis tarė:“Viešpatie, ar žudysi niekuo nekaltą tautą?
 
5 Argi Abraomas man nesakė:‘Ji yra mano sesuo’? Ir ar ji pati nesakė:‘Jis yra mano brolis’? Nekalta širdimi ir tyromis rankomis tai padariau”.
 
6 Dievas tarė jam sapne:“Aš žinau, kad tai darei nekalta širdimi, todėl tave sulaikiau, kad man nenusidėtum ir jos nepaliestum.
 
7 Taigi dabar sugrąžink vyrui žmoną, nes jis yra pranašas. Jis melsis už tave, ir tu išliksi gyvas. O jei nesugrąžinsi, tai žinok, kad tikrai mirsi su visais savaisiais!”
 
8 Abimelechas, atsikėlęs anksti rytą, sušaukė visus savo tarnus ir papasakojo jiems sapną. Žmonės labai nusigando.
 
9 Abimelechas pasikvietė Abraomą ir jam tarė:“Ką mums padarei? Ir kuo aš tau nusidėjau, kad užtraukei man ir mano karalystei tokią didelę nuodėmę? Tu neturėjai pasielgti su manimi taip, kaip pasielgei”.
 
10 Abimelechas tęsė toliau:“Ką galvojai taip darydamas?”
 
11 Abraomas atsakė:“Aš galvojau, kad šioje šalyje nėra Dievo baimės ir dėl mano žmonos jie užmuš mane.
 
12 Bet ji iš tikrųjų yra mano sesuo:mano tėvo duktė, tik ne mano motinos, ir ji tapo mano žmona.
 
13 Kai Dievas mane išvedė iš mano tėvo namų, aš jai tariau:“Padaryk man tą malonę­visur, kur nueisime, sakyk apie mane:‘Jis yra mano brolis’ ”.
 
14 Abimelechas davė Abraomui avių, galvijų, tarnų bei tarnaičių ir sugrąžino jam jo žmoną Sarą.
 
15 Abimelechas tarė:“Štai mano kraštas tau atviras, įsikurk, kur tau patinka!”
 
16 O Sarai jis pasakė:“Aš daviau tavo broliui tūkstantį sidabrinių. Tebūna tai įrodymas visiems, kurie yra su tavimi, ir kitiems, kad esi nekalta”.
 
17 Abraomas meldė Dievą, ir Jis pagydė Abimelechą, jo žmoną ir tarnaites, kad jos gimdytų.
 
18 Nes Viešpats buvo padaręs nevaisingomis visas moteris Abimelecho namuose dėl Abraomo žmonos Saros.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | [ Next ]