Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Pradžios Chapter10
 
1 Tai yra Nojaus sūnų Semo, Chamo ir Jafeto palikuonys. Tvanui praėjus, jie susilaukė sūnų.
 
2 Jafeto sūnūs:Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras.
 
3 Gomero sūnūs:Aškenazas, Rifatas ir Togarma.
 
4 Javano sūnūs:Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas.
 
5 Iš šitų atsirado tautų grupės, gyvenančios savo žemėse, kiekviena su savo kalba ir pagal savo giminę savo tautose.
 
6 Chamo sūnūs:Kušas, Mizraimas, Putas ir Kanaanas.
 
7 Kušo sūnūs:Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos sūnūs:Šeba ir Dedanas.
 
8 Kušui gimė ir Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje.
 
9 Jis buvo smarkus medžiotojas Viešpaties akyse. Todėl sakoma:“Smarkus medžiotojas kaip Nimrodas Viešpaties akyse”.
 
10 Jo karalystės pradžia buvo Babelė, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje.
 
11 Iš čia jis išvyko į Asūrą ir pasistatė Ninevę, Rehobot Irą, Kelachą
 
12 ir Reseną tarp Ninevės ir Kelacho; tai yra didysis miestas.
 
13 Mizraimo sūnūs:Ludas, Anamimas, Lehabas, Naftuchimas,
 
14 Patrusimas, Kasluhas, iš kurio kilo filistinai, ir Kaftoras.
 
15 Kanaano palikuonys:pirmagimis Sidonas, Hetas,
 
16 jebusiečiai, amoritai, girgašai,
 
17 hivai, arkai, sinai,
 
18 arvadiečiai, cemarai ir hematiečiai. Taip kanaaniečių giminės išsiplėtė.
 
19 Kanaaniečių ribos tęsėsi nuo Sidono link Geraro iki Gazos, link Sodomos, Gomoros, Admos bei Ceboimų iki Lešos.
 
20 Tai Chamo palikuonys pagal jų gentis, kalbas, šalis bei tautas.
 
21 Semas, visų Ebero sūnų tėvas, vyresnysis Jafeto brolis, taip pat turėjo sūnų.
 
22 Semo sūnūs:Elamas, Asūras, Arfaksadas, Ludas ir Aramas.
 
23 Aramo sūnūs:Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas.
 
24 Arfaksado sūnus­Sala, o Salos­Eberas.
 
25 Eberas turėjo du sūnus:vienas vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, antrasis­Joktanas.
 
26 Joktano sūnūs:Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas,
 
27 Hadoramas, Uzalas, Dikla,
 
28 Obalas, Abimaelis, Šeba,
 
29 Ofyras, Havila ir Jobabas; visi jie yra Joktano sūnūs.
 
30 Jie gyveno nuo Mešos iki Sefaro kalno rytuose.
 
31 Šitie yra Semo palikuonys pagal jų gimines, kalbas, šalis bei tautas.
 
32 Šitos yra Nojaus sūnų giminės pagal jų palikuonis ir tautas; iš jų atsirado tautos žemėje po tvano.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | [ Next ]