Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Išėjimo Chapter5
 
1 Mozė ir Aaronas atėję tarė faraonui:“Taip sako Viešpats Izraelio Dievas:‘Išleisk mano tautą, kad jie aukotų man dykumoje’ ”.
 
2 Faraonas atsakė:“Kas yra jūsų Viešpats, kad klausyčiau Jo balso ir išleisčiau Izraelį? Aš nepažįstu Viešpaties ir neišleisiu Izraelio”.
 
3 Jie sakė:“Hebrajų Dievas mus pašaukė. Prašome, leisk mums keliauti tris dienas į dykumą ir ten aukoti Viešpačiui, mūsų Dievui, kad Jis nebaustų mūsų maru ar kardu”.
 
4 Egipto karalius jiems atsakė:“Moze ir Aaronai, kodėl atitraukiate žmones nuo jų darbų? Eikite savo darbų dirbti!
 
5 Matote, kiek daug žmonių yra krašte, o jūs atitraukiate juos nuo darbų”.
 
6 Tą pačią dieną faraonas įsakė darbų prievaizdams ir vadovams:
 
7 “Nebeduokite, kaip iki šiol, žmonėms šiaudų plytoms gaminti:jie patys tegul eina ir prisirenka šiaudų.
 
8 Tačiau reikalaukite iš jų tokio pat plytų skaičiaus, kokį jie lig šiol pagamindavo, jo nesumažinkite, nes jie dykinėja ir todėl šaukia:‘Išleisk mus aukoti savo Dievui!’
 
9 Duokite jiems daugiau darbo; tegul dirba ir nepaiso tuščių kalbų”.
 
10 Darbų prievaizdai ir vadovai išėję kalbėjo:“Taip sako faraonas:‘Aš nebeduosiu jums šiaudų.
 
11 Eikite ir rinkite, kur rasite! Tačiau turėsite padaryti tiek, kiek ir anksčiau’ ”.
 
12 Žmonės išsisklaidė po visą Egipto šalį rinkti ražienų vietoje šiaudų.
 
13 Prievaizdai spaudė juos, sakydami:“Atlikite dienai skirtą darbą, kaip anksčiau, kai gaudavote šiaudų”.
 
14 Ir izraelitus, kuriuos faraono prievaizdai buvo paskyrę darbų prižiūrėtojais, mušė, sakydami:“Kodėl vakar ir šiandien nepagaminote nustatyto plytų kiekio kaip anksčiau?”
 
15 Izraelitų prižiūrėtojai atėjo verkdami ir skundėsi faraonui:“Kodėl taip elgiesi su savo tarnais?
 
16 Šiaudų nebeduoda, o mums liepia gaminti plytas. Be to, tavo tarnai dar mušami, nors kalti dėl to yra tavo žmonės”.
 
17 Jis atsakė:“Jūs vien tik dykinėjate. Todėl sakote:‘Išleisk mus aukoti Viešpačiui!’
 
18 Taigi dabar eikite, dirbkite! Šiaudų jums neduos, tačiau nustatytą plytų kiekį privalote padaryti”.
 
19 Izraelitų prižiūrėtojai matė esą patekę į sunkią padėtį, nes jiems buvo pasakyta:“Nemažinkite dienai skirto plytų kiekio”.
 
20 Išėję iš faraono, jie susitiko Mozę ir Aaroną, kurie jų laukė,
 
21 ir tarė jiems:“Viešpats tepažvelgia ir tegul teisia! Jūs sukėlėte faraono bei jo tarnų neapykantą mums, įduodami kardą į jų ranką, kad mus išžudytų”.
 
22 Mozė kreipėsi į Viešpatį:“Viešpatie, kodėl taip piktai pasielgei su šitais žmonėmis? Kodėl siuntei mane?
 
23 Nuo to laiko, kai nuėjau pas faraoną kalbėti Tavo vardu, jis dar blogiau elgiasi su mano tauta. Tu neišvadavai savo tautos”.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ Next ]