Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Išėjimo Chapter37
 
1 Becalelis padarė iš akacijos medžio skrynią pustrečios uolekties ilgio, pusantros pločio ir pusantros aukščio.
 
2 Ją aptraukė grynu auksu iš vidaus ir iš išorės, auksinis apvadas buvo aplinkui.
 
3 Nuliejo keturias auksines grandis ir pritvirtino keturiuose kampuose:po dvi grandis iš kiekvienos pusės.
 
4 Iš akacijos medžio padarė kartis, kurias aptraukė auksu,
 
5 ir įkišo į grandis, esančias skrynios šonuose, jai nešioti.
 
6 Padarė dangtį iš gryno aukso pustrečios uolekties ilgio ir pusantros uolekties pločio.
 
7 Iš aukso padarė du cherubus, nukaltus iš vieno gabalo, abiejuose dangčio galuose.
 
8 Vieną cherubą viename gale, antrą­kitame. Ant dangčio padarė cherubus abiejuose galuose
 
9 išskėstais sparnais, gaubiančiais dangtį. Jų veidai buvo atgręžti vienas į kitą ir žiūrėjo į dangtį.
 
10 Padarė dar ir stalą iš akacijos medžio:dviejų uolekčių ilgio, uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio.
 
11 Jį aptraukė grynu auksu ir padarė auksinį apvadą aplinkui
 
12 ir auksinę briauną plaštakos platumo, o ant jos­kitą auksinį apvadą.
 
13 Nuliejo keturias auksines grandis, kurias pritaisė keturiuose kampuose prie kiekvienos stalo kojos,
 
14 ir į jas įkišo kartis stalui nešioti.
 
15 Kartis padarė iš akacijos medžio ir aptraukė auksu.
 
16 Padarė ir įvairius stalo reikmenis iš gryno aukso:dubenis, taures, smilkytuvus ir puodelius skysčiams aukoti.
 
17 Žvakidė buvo nukalta iš gryno aukso. Iš jos liemens ėjo šakos, taurelės, buoželės ir žiedai;
 
18 šešios šakos iš abiejų šonų:trys iš vienos pusės ir trys iš kitos;
 
19 po tris riešuto pavidalo taureles, po buoželę ir žiedą buvo ant kiekvienos šakos, kurios ėjo iš žibinto liemens.
 
20 Ant pačios žvakidės buvo keturios riešuto pavidalo taurelės su buoželėm ir žiedais.
 
21 Viena buoželė po dviem iš jos išeinančiom šakom, kita po dviem iš jos išeinančiom šakom ir trečia po dviem iš žvakidės išeinančiom šakom, visoms šešioms šakoms.
 
22 Buoželės ir šakos buvo nukaltos iš vieno gabalo gryno aukso.
 
23 Iš gryno aukso buvo padarytos ir septynios lempos, gnybtuvai ir indai nuognaiboms.
 
24 Žvakidė ir visi jos priedai buvo padaryti iš talento gryno aukso.
 
25 Iš akacijos medžio padarė smilkymo aukurą. Jis buvo keturkampis, uolekties ilgio, uolekties pločio ir dviejų uolekčių aukščio. Keturiuose jo kampuose buvo po ragą.
 
26 Jį aptraukė grynu auksu:viršų, šonus ir ragus, ir padarė jam auksinį apvadą aplinkui
 
27 ir dvi auksines grandis po apvadu dviejuose kampuose kartims įkišti, kad jį būtų galima nešti.
 
28 Kartis taip pat padarė iš akacijos medžio ir aptraukė auksu.
 
29 Patepimo aliejus ir smilkalai buvo pagaminti vaistininkų būdu iš tyriausių kvepalų.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ Next ]