Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Išėjimo Chapter32
 
1 Tauta, nesulaukdama Mozės grįžtant, susirinko apie Aaroną ir sakė jam:“Padaryk mums dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės”.
 
2 Aaronas jiems atsakė:“Imkite iš savo žmonų, sūnų ir dukterų auksinius auskarus ir atneškite man”.
 
3 Visi žmonės išsiėmė auksinius auskarus iš savo ausų ir atnešė juos Aaronui.
 
4 Tas juos išlydė ir nuliedino veršį. Žmonės tarė:“Izraeli, štai tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto žemės”.
 
5 Aaronas, matydamas tai, pastatė aukurą ir paskelbė:“Rytoj Viešpaties šventė!”
 
6 Atsikėlę anksti rytą, jie aukojo deginamąsias ir padėkos aukas, sėdo valgyti ir gerti, ir kėlėsi žaisti.
 
7 Ir Viešpats pasakė Mozei:“Eik, nusileisk žemyn, nes tavo tauta, kurią išvedei iš Egipto žemės, nusidėjo.
 
8 Jie greitai nuklydo nuo kelio, kurį jiems nurodžiau. Nusiliedinę veršį, jį garbina, jam aukoja aukas ir sako:‘Šitas yra tavo dievas, Izraeli, kuris tave išvedė iš Egipto žemės’.
 
9 Matau, kad tai kietasprandė tauta.
 
10 Palik mane, kad mano rūstybė užsidegtų prieš juos ir juos sunaikinčiau, o iš tavęs padarysiu didelę tautą”.
 
11 Mozė maldavo Viešpatį, savo Dievą, sakydamas:“Kodėl, Viešpatie, Tavo rūstybė užsidega prieš Tavo tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžia jėga ir galinga ranka?
 
12 Kodėl egiptiečiai turėtų sakyti:‘Išvedė juos į pražūtį, kad nužudytų kalnuose ir išnaikintų nuo žemės paviršiaus’. Liaukis rūstavęs ir nesielk piktai su šia tauta.
 
13 Atsimink savo tarnus:Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems prisiekei:‘Padauginsiu jūsų palikuonis kaip dangaus žvaigždes ir visą šitą žemę, apie kurią kalbėjau, duosiu jūsų palikuonims, kad jie paveldėtų ją amžiams’ ”.
 
14 Ir Viešpats nepasielgė piktai su savo tauta, kaip buvo sumanęs.
 
15 Mozė sugrįžo nuo kalno, nešdamas rankoje dvi liudijimo plokštes, abiejose pusėse prirašytas.
 
16 Plokštės ir jose įrėžtas raštas buvo Dievo darbas.
 
17 Jozuė, išgirdęs šūkaujančios tautos triukšmą, tarė Mozei:“Karo šauksmas girdisi stovykloje”.
 
18 O Mozė atsakė:“Tai ne nugalėtojų šauksmas ir ne pralaimėjusiųjų balsai, bet dainuojančių balsus aš girdžiu”.
 
19 Prisiartinęs prie stovyklos, jis išvydo veršį ir šokius. Mozė užsidegė pykčiu ir išmetė iš rankų abi plokštes, ir jas sudaužė kalno papėdėje.
 
20 Paėmęs veršį, kurį jie buvo pasidarę, sudegino jį ir sutrynė į dulkes; jas subėrė į vandenį ir davė gerti Izraelio vaikams.
 
21 Mozė klausė Aaroną:“Ką tau padarė šita tauta, kad užtraukei jiems tokią didelę nuodėmę?”
 
22 Aaronas atsakė:“Tenesirūstina mano valdovas. Tu žinai šitą tautą, kad jie greit nusikalsta.
 
23 Nes jie man sakė:‘Padirbk mums dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės’.
 
24 Aš jiems sakiau:‘Kas iš jūsų turi aukso, suneškite!’ Jie atidavė man auksą, aš įmečiau jį į ugnį ir išėjo šitas veršis”.
 
25 Mozė matė, kad tauta yra apnuoginta, nes Aaronas buvo ją apnuoginęs ir pastatęs priešų pajuokai.
 
26 Tada Mozė, stovėdamas stovyklos vartuose, sakė:“Kas esate Viešpaties, susirinkite prie manęs!” Prie jo susirinko visi Levio sūnūs.
 
27 Jis tarė:“Taip sako Viešpats:‘Kiekvienas prisijuoskite kardą prie juosmens. Eikite per stovyklą išilgai nuo vartų ligi vartų ir nužudykite savo brolį, draugą ir artimą’ ”.
 
28 Levitai padarė, kaip Mozė įsakė. Tą dieną krito maždaug trys tūkstančiai žmonių.
 
29 Nes Mozė sakė:“Pasišvęskite šiandien Viešpačiui, nesigailėkite savo sūnaus nė brolio, kad jums tektų palaiminimas”.
 
30 Kitą dieną Mozė kalbėjo tautai:“Labai nusidėjote:eisiu pas Viešpatį, gal kaip nors sutaikinsiu jus dėl jūsų nusikaltimo”.
 
31 Sugrįžęs pas Viešpatį, tarė:“Šita tauta, pasidarydama auksinį dievą, labai nusidėjo.
 
32 Bet aš maldauju, atleisk jiems tą kaltę:jei ne, išbrauk mane iš knygos, kurion įrašei”.
 
33 Viešpats jam atsakė:“Kas man nusideda, tą išbrauksiu iš savo knygos.
 
34 Todėl eik ir vesk tautą, kur tau įsakiau. Mano angelas eis pirma tavęs. O kai laikas ateis, Aš juos nubausiu už jų nuodėmę”.
 
35 Viešpats baudė tautą dėl veršio, kurį Aaronas buvo padaręs.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ Next ]