Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Išėjimo Chapter25
 
1 Viešpats kalbėjo Mozei:
 
2 “Sakyk Izraelio vaikams, kad jie atneštų man auką. Priimkite auką iš kiekvieno, kuris duoda laisva valia.
 
3 Štai kokias aukas imsite iš jų:auksą, sidabrą, varį,
 
4 mėlynus, violetinius ir raudonus siūlus, ploną drobę, ožkų vilną,
 
5 raudonai dažytus avinų kailius, opšrų kailius, akacijos medį,
 
6 aliejų lempoms, kvepalus patepimo aliejui ir kvepiantiems smilkalams,
 
7 onikso akmenėlius ir brangius akmenis efodui bei krūtinės skydeliui.
 
8 Padarykite man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų.
 
9 Tau parodysiu palapinės ir visų daiktų, kurie turės būti joje, pavyzdį; viską privalote taip padaryti.
 
10 Padarykite skrynią iš akacijos medžio, pustrečios uolekties ilgio, pusantros pločio ir pusantros aukščio.
 
11 Aptraukite ją iš vidaus ir iš išorės grynu auksu ir jos viršuje padarykite auksinį apvadą.
 
12 Nuliekite keturias auksines grandis ir jas pritvirtinkite prie keturių kampų­dvi grandis iš vienos pusės ir dvi iš kitos.
 
13 Be to, padarykite kartis iš akacijos medžio ir jas aptraukite auksu.
 
14 Įkiškite kartis į grandis skrynios šonuose, kad galėtumėte nešioti skrynią.
 
15 Kartys telieka skrynios grandyse­ neištraukite jų.
 
16 Į skrynią įdėsi liudijimą, kurį tau duosiu.
 
17 Padarysi dangtį iš gryno aukso pustrečios uolekties ilgio ir pusantros pločio.
 
18 Iš gryno aukso padarysi du cherubus, nukalsi juos abiejuose dangčio galuose:
 
19 vieną cherubą viename gale, o kitą kitame. Ant dangčio padarykite cherubus abiejuose jo galuose.
 
20 Cherubų sparnai bus išskėsti, jie gaubs dangtį savo sparnais. Jų veidai bus nukreipti vienas į kitą ir į dangtį.
 
21 Į skrynią įdėsi liudijimą, kurį tau duosiu, ir užvoši dangčiu.
 
22 Ten Aš susitiksiu su tavimi ir Aš kalbėsiu su tavimi nuo dangčio viršaus tarp abiejų cherubų, kurie yra ant Liudijimo skrynios, ir duosiu tau įsakymus Izraelio vaikams.
 
23 Padarysi stalą iš akacijos medžio:dviejų uolekčių ilgio, uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio.
 
24 Jį aptrauksi grynu auksu, pakraščiu aplinkui pritaisysi auksinį apvadą.
 
25 Aplinkui padarysi briauną plaštakos platumo ir ant jos auksinį apvadą.
 
26 Padarysi keturias auksines grandis ir jas pritvirtinsi prie keturių kampų, prie kiekvienos kojos.
 
27 Grandys kartims įkišti bus prie pat briaunos, kad stalą galima būtų nešti.
 
28 Padarysi kartis iš akacijos medžio ir jas aptrauksi auksu, kad jomis galima būtų nešti stalą.
 
29 Iš gryno aukso padarysi dubenis, taures, smilkytuvus ir puodelius, kuriais bus liejami skysčiai.
 
30 Padėtinę duoną nuolat laikysi padėjęs ant stalo mano akivaizdoje.
 
31 Padarysi žvakidę iš gryno aukso; žvakidė turi būti nukalta iš vieno gabalo:jos šakos, kotas, taurelės, buoželės ir žiedai.
 
32 Šešios šakos eis iš jos šonų:trys šakos iš vienos ir trys iš kitos pusės.
 
33 Trys riešuto pavidalo taurelės, buoželė ir žiedas bus ant vienos šakos; trys riešuto pavidalo taurelės, buoželė ir žiedas ant kitos šakos, taip visoms šakoms, išeinančioms iš žvakidės.
 
34 O prie pačios žvakidės koto bus keturios riešuto pavidalo taurelės, buoželės ir žiedai.
 
35 Viena buoželė po dviem iš jos išeinančiom šakom, kita po dviem iš jos išeinančiom šakom ir trečia po likusiom dviem šakom, išeinančiom iš žvakidės.
 
36 Jų buoželės ir šakos turi būti iš vieno gabalo; visa žvakidė turi būti nukalta iš gryno aukso.
 
37 Padarysi septynis žibintus ir juos pastatysi ant žvakidės.
 
38 Gnybtuvus ir indą nuognaibom padarysi iš gryno aukso.
 
39 Visa tai pagaminsi iš vieno talento gryno aukso.
 
40 Žiūrėk, kad viską padarytum pagal pavyzdį, kurį tau parodžiau kalne”.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ Next ]